fredag 17 november 2017

Rikard Wolff har avlidit.


 


Att kalla det en chock är att överdriva. Jag visste att Rikard Wolff (bilden) var sjuk men trodde aldrig att han skulle avlida av den orsaken.

För mig som ung bög i början av 1990-talet betydde han mycket, att man kan vara riktigt maskulin och gilla män. Tyvärr fanns det mycket fördomar då. Jag brukade påpeka att homosexuelle Wolff är mer maskulin än heterosexuelle Thomas di Leva. Det betyder inte jag dissar andra men han bidrog till att förändra attityden hos många svenskar. 

Låt blev kontroverisell.

Om jag ska vara ärlig gillade jag sällan hans låtar. Det var inte min genre. Bäst var Vackra pojkar, vackra män (Youtube) från 1997. Idag betraktas den som relativt oskyldig av de flesta. Men då var den kontroversiell i synnerhet bland en del icke-unga manliga radioproducenter. Så kontroversiell att en del inom Sveriges radio (har för mig det var P4 Kronoberg i Småland) vägrade att spela den med hänvisning till att den var "för sexuell". Vilket givetvis var fånigt. Hade det handlat om flickor och kvinnor hade det inte varit något problem.

Wolff hade karisma.

Rikard Wolff visade sig som bra skådespelare i Änglagårds-filmerna.

2012 publicerade jag en recension av Rikard Wolffs memoarer.

Det som många av oss minns av Rikard Wolff är främst att han gillade att vara på scen. Det där går inte att fejka fram. Vissa fixar det, andra inte. Han hade karisma.

torsdag 16 november 2017

Mp tvekar ännu om altruistiskt surrogatmödraskap.


Jag mailade Miljöpartiet för någon vecka sedan.
.... Vad tycker mp idag om att införa altruistiskt surrogatmödraskap?...
Mattias Kristoffersson från partiets riksdagskansli har mailat.
.... Frågan om surrogatmödraskap är komplicerad och rymmer många, ibland svåra, etiska ställningstaganden. Miljöpartiet har ännu inte tagit ställning i frågan men vi är tydliga med att barnperspektivet alltid måste värnas och att en långsiktigt hållbar lösning behöver hittas för de barn som har tillkommit genom surrogatmödraskap....
Medan Socialdemokraterna på sin kongress i våras tog ställning emot altruistiskt (icke-kommersiellt) surrogatmödraskap tvekar alltså det andra regeringspartiet mp ännu. Bland övriga riksdagspartier är Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna för reformen medan Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är negativa.

Mp-representanten i Statens medicinsk-etiska råd för reformen.

En utredning om föräldraskap föreslog 2016 att altruistiskt surrogatmödraskap inte ska tillåtas och de flesta remissinstanser höll med om det. Flera remissinstanser var dock för reformen bl.a  Statens medicinsk-etiska råd, RFSL, RFSU, Sveriges advokatsamfund och Föreningen för surrogatmödraskap. Sahlgrenska akademin, Karolinska universitetssjukhuset och Svenska sällskapet för reproduktionsmedicin var positiva till det restriktiva system som tydligen finns på Nya Zeeland.

Statens medicinsk-etiska råd är den "tyngsta" remissinstansen till utredningen. De är permanent engagerade för att just resonera om vård och etik. Ungefär hälften av dess ledamöter är politiker. Representanterna för m, mp, c och l stödde rådets positiva yttrande om altruistiskt surrogatmödraskap, de från v och kd gjorde det inte. Representanterna för s och sd var inte närvarande när remissyttrandet beslutades. S-mp-regeringen planerar lämna en proposition våren 2018 om förslagen från utredningen.

Debatt i riksdagen.

Sofia Fölster
(m) lämnade i riksdagen en s.k. interpellation för några månader sedan om surrogatmödraskap. Hon och hennes partikollega Niklas Wykman kritiserade i en debatt (§ 7 i protokollet) s-mp-regeringen och justitieminister Morgan Johansson (s) för att den inte är för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap.

I Europa är surrogatmödraskap lagreglerat i Storbritannien, Nederländerna och Ungern.

Jag är för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Men reglerna bör vara tydliga om aborter och ångerrätt.

1. Abort.

En surrogatmamma ska alltid få göra abort inom lagens gränser precis som andra gravida personer. Det kan tyckas vara en självklarhet men det är viktigt att det blir tydligt i ett lagförslag. Om det mot förmodan kommer att finnas avtal som begränsar aborträtten ska de betraktas som juridiskt ogiltiga.

2. Ångerrätt.

En surrogatmamma ska alltid få behålla barnet vid dess födsel. Allt annat vore ju fullständigt omänskligt emot den person som är gravid. Statistik från USA (där även kommersiellt surrogatmödraskap är tillåtet i flera delstater) visar tydligen att det är synnerligen ovanligt att en surrogatmamma ångrar sig men ett lagförslag i Sverige bör ha beredskap för att det kan bli sådana situationer.

Vid punkt 1 och 2 får hen (det kan finnas personer som är juridiska män som blir gravida) betala tillbaka eventuella ersättningar och även det får regleras i lagen. Men det måste vara hens val fram till personen lämnar ifrån sig barnet. Det ska hen varken behöva tvista om i eller utanför domstol. Är det så att en man donerat sperma bör det tydliggöras att han ska ha rättighet (och eventuellt skyldighet) att få delad vårdnad om barnet. Men just de här juridiska detaljerna är viktiga att reda ut. USA har en rättstradition där privata avtal har en starkare ställning och statliga regleringar betyder mindre och därför är det vanskligt att kopiera det systemet även om Sverige bara tillåter altruistiskt surrogatmödraskap. Om altruistiskt surrogatmödraskap införs bör det anpassas till den tradition av jämställdhet och skydd för den svagare partnern som finns här inom juridiken.
måndag 13 november 2017

Sd svänger om homoadoptioner efter motion från dess ungdomsförbund.
Det här är sjunde och sista delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar 23-26 november. Jag kommer här på bloggen bara kommentera om landsdagarna i någon del inte följer partistyrelsens rekommendationer eller om det i övrigt tar något principiellt viktigt beslut.

Ungsvenskarna (sd:s ungdomsförbund) vill i motion FBC20 att partiet ska bli för nuvarande jämlika adoptionslag.
.... I SD:s principprogram under rubrik Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten står det att utläsa att principen om att motsätta sig adoption för samkönade par inte ska gälla nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till. Då Sverigedemokraterna inte motsätter sig borgerlig vigsel för samkönade par är det således rimligt att anta att partiet, enligt undantaget i principprogrammet, inte motsätter sig närståendeadoption för samkönade, gifta par. Även om benämningen ”nära släkting” ej skulle syfta på make/maka torde inriktningsprogrammet ge stöd för närståendeadoption när barnet uppnått en viss ålder och därmed odlat en nära relation till maken/makan. Den samkönade adoptionen som då kvarstår, som partiet motsätter sig, är den internationella samkönade adoptionen. Sedan lagändringen 2003 som möjliggjorde för samkönade par som ingått äktenskap att ansöka om adoption har det genomförts en internationell samkönad adoption. Detta kan jämföras med de cirka 30-talet närståendeadoptioner som sker varje år av samkönade par. Med andra ord motsätter sig partiet endast mindre än en procent av det totala antalet samkönade adoptioner. Det är vår mening att det krävs tydlighet i frågan, både för partiets företrädare och allmänheten. Det finns inte heller något seriöst stöd i forskning gällande potentiella komplikationer och/eller negativa konsekvenser för barn som växer upp hos samkönade par. Även om så vore fallet hade det inte kunnat nyttjas som argument för rådande linje i och med att man redan accepterar den adoption som faktiskt genomförs av samkönade par. Vi vill poängtera att kärnfamiljen fortfarande utgör den eftersträvansvärda samlevnadsformen, men barnets bästa måste samtidigt ställas ovanför alla andra kriterier. Vilket vi i enlighet med vår politiska övertygelse och principprogrammets utformning alltid ska verka för....
Möjligt det är ett taktiskt resonemang.

Att Ungsvenskarna vill att samkönade par ska få bli prövade på samma villkor som olikkönade par är tydligt. Men de har också en viss fixering vid kärnfamiljen. Det kan antingen vara för att de tycker det. Men också vara en del av ett taktiskt resonemang, att det blir lättare få majoritet för motionen. Partistyrelsen rekommenderar att "hänskjuta förslaget till partistyrelsen för beaktande vid kommande revidering av principprogrammet inför Landsdagarna 2019" och att "partiet inte aktivt driver frågan i valrörelsen 2018."
.... Motionären lyfter en symboliskt laddad fråga, som debatterats flitigt – både inom och utom partiet – de senaste decennierna.... Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.... I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat.... Precis som motionären lyfter har partiet öppnat för adoptioner som frångått kärnfamiljens uppbyggnad i de fall det funnits antingen släktband eller andra nära relationer mellan adoptivföräldrar och barn. Men med grund i konservatismens försiktighetsprincip har partiet i övrigt anammat en kritisk hållning till de som utan fasta belägg hävdat att en öppning för att aktivt frångå kärnfamiljen är helt problemfri. Det är en hållning som i väsentliga delar överensstämmer med hur en lång rad remissinstanser yttrade sig inför lagändringen 2003. Motionären påpekar dock att forskningsläget idag byggts ut och att den inte hittat stöd för större negativa konsekvenser av att växa upp som barn till föräldrar i en samkönad relation. Mot bakgrund av detta är det partistyrelsens mening att det idag finns fog för att, avseende rätten att prövas som adoptivföräldrar, se över om det verkligen är rimligt att exkludera samkönade par.....
Sd försöker krångla ur sig att de varit emot reformen.

Redan för 20 år sedan var forskningen tydlig, barn i samkönade relationer mår lika bra som andra barn. De s.k. barnexperterna var inte experter när det gäller barn i homofamiljer. Samtliga av dem har också sedan ändrat sig för många år sedan och blivit för den jämlika adoptionslagen. Att hävda forskningen blivit tydligare är förvisso sant på marginalen men främst en ursäkt för sd:s partistyrelse att nu försöka krångla ur sig att de varit emot reformen.

Trots det är sd:s omsvängning egentligen inte förvånande. En opinionsmätning häromåret visade att bara 18 % av svenska folket var emot homoadoptioner, bland kd-sympatisörer var nivån 31 %. Kristdemokraterna blev för övrigt för nuvarande jämlika adoptionslag 2015. Förmodligen är det även en minoritet av sd-sympatisörer som är emot reformen. Konservatismen handlar till viss del om att vara positiv till det som visat sig fungera bra.


Sd:s partistyrelse tar inte avstånd från rasistisk motion.
Det här är sjätte delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

I motion SO04 vill 6 sd-politiker, bland dem riksdagsledamoten Jeff Ahl (bilden) samt Petter Nilsson och Robert Håkansson som är distriktsordförande i Västerbotten respektive Norrbotten, utvisa många invandrare. De framför närmast rasistisk retorik.
.... Vi måste parallellt med detta skicka hem de utrikes födda som profiterar på samhället utan att bidra till detsamma – oaktat om dessa har fått medborgarskap eller erhållit permanent uppehållstillstånd i Sverige. Samtliga som fått permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap och som aldrig har arbetat i Sverige bör få dessa rättsligt omprövade. Utrikes födda med permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap som är arbetslösa och som varit utan arbete till och från under en längre tidsperiod utan rimliga skäl, eller har anställningar som saknar kollektivavtalsenliga villkor bör få sitt medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd omprövat rättsligt. Lagstiftningen bör medge vissa undantag, men huvudregeln bör vara att de som inte uppfyller kraven ska få sina permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap omvandlade till tillfälligt uppehållstillstånd.... De som redan har tillfälligt uppehållstillstånd från berörda länder bör successivt skickas hem till sina hemländer eller till de länder som Sverige upprättat transitavtal med. De utrikesfödda från berörda länder som fått sitt permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap förvandlat till tillfälligt uppehållstillstånd bör också successivt avvisas till sina ursprungsländer alternativt till transitland.... Kvotflyktingar bör undantas från motionens förslag. Däremot bör ett tak om maximalt antal kvotflyktingar som befinner sig samtidigt i Sverige, från annat än kulturellt närstående länder, fastställas. Finns det internationella avtal som står i vägen för att implementera förslagen i motionen ska Sverigedemokraterna verka för att omtolka, omförhandla eller om så krävs riva upp avtalen och istället ersätta dessa avtal med nationell lagstiftning för att behålla de delar i avtalen som är värda att bevara....
Sd:s partistyrelse bemöter inte extremismen.

Arbetslösa invandrare ska alltså förlora medborgarskapet och utvisas om de är långtidsarbetslösa eller jobbar för löner som inte är i nivå med kollektivavtal (sic!). Det ska bli massutvisningar av invandrare som inte begått något brott. Det är groteskt. Sd som parti tycker inte det där. Men det finns två allvarliga problem. Dels att flera av de som lämnat den är hyfsat ledande politiker i sd. Dels att sd:s partistyrelse inte argumenterar emot, den vill inte ens rekommendera att den bör avslås. Absurt.

Partistyrelsen rekommenderar att motionen bör betraktas som besvarad.
.... Sverigedemokraterna håller med om att en oansvarig invandringspolitik orsakat stora brister i samhällssystemen, medfört en enorm överbelastning av välfärden i stort och brutit ner samhället. Partiet driver dock redan många av de frågor som efterfrågas, bland annat ett totalstopp för asylinvandringen, förbättrade möjligheter till återvandring och ogiltigförklarande av medborgarskap som har erhållits på falska grunder, vilket framgår i avsnittet om asylinvandring i sverigedemokraternas principprogram. Under de senaste åren har dessutom ett övergripande arbete på migrationsområdet pågått vilket resulterat i ett nytt och uppdaterat inriktningsprogram. Motionärernas önskemål får således anses tillgodosedd....
Sd:s partistyrelse borde skämmas för att den inte bemöter extremismen. För det här är extremt t.o.m för att vara i främlingsfientliga sd.


Uppdatering 1.

Extremism betraktas som harmlöst i sd.

Jag anklagar inte partistyrelsen för att hålla med om förslagen i motionen. Men i varje annat svenskt politiskt parti, undantaget Nordiska motståndsrörelsen, hade partistyrelsen blivit förfärad av extremismen och kraftfullt bemött det. Men i sd betraktas det tydligen som något relativt harmlöst. 

Jag är en av relativt få debattörer utanför sd som argumenterar för att övriga partier bör kunna ha informella samtal med sd, dock inte formella förhandlingar. Jag har kritiserat de flesta partier för beröringsskräck gentemot sd. Men sådant här gör det inte enklare för oss.

Och sedan har vi skeletten som ramlar ur garderoben igen och igen. Pavel Gamov har förvisso tvingats lämna partiet. Men det är fascinerande att partiledningen "inte hade en aning om" hans attityder.
Intern debatt i sd om "samvetsfrihet" för aborter.


Det här är femte  delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

Tre sd-politiker som är distriktsordförande i Västerbotten, Norrbotten respektive Göteborg vill i motion VO17 att "Sverigedemokraterna inte ställer sig positiva till samvetsfrihet" och att "Partistyrelsen får i uppdrag att ta fram alternativ enligt motionen ovan, som vi ställer oss positiva till."
.... När en vårdutövare vägrar utföra vissa arbetsuppgifter, med hänvisning till privata skäl, kan nämligen patientens rätt till vård komma att äventyras. Det strider mot den svenska sjukvårdens ambition om att vården ska utgå från patientens behov och önskemål. Alternativ skulle kunna vara, men inte uteslutande. Att man lyfter bort utförandet av abort från barnmorskeutbildningen. Inför en ny yrkeskår, en vidareutbildning eller specialutbildning....
Partistyrelsen yrkar avslag på första att-satsen och bifall till den andra.
.... Sverigedemokraterna har dock hela tiden varit tydliga med att den samvetsfrihet vi ställer oss bakom gäller specifikt utförandet av abort och aktiv dödshjälp och inte en generell samvetsfrihet. Detta handlar om att vårdpersonal inte ska tvingas utsläcka mänskligt liv....  I Motion 2016/17:3478 Barnmorskans arbetsomfattning ställer sig partiet positiva till att separera barnmorskeutbildningarna så att utförandet av abort ska bli en valfri specialistutbildning, därmed kommer barnmorskor utan den utbildningen fortfarande kunna anställas för att bistå vid förlossning och annan vård av gravida kvinnor utan att behöva utföra aborter....
Sd vill sänka gränsen för fri abort.

Sverige bör inte införa "samvetsfrihet". Varken kristna, muslimer eller någon annan grupp ska ha rätt att vägra göra det som förväntas av dem på sin arbetsplats. Viktigt att konstatera är att sd även vill sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. En sen abort blir dock inte ett dyft bättre etiskt för att en läkare välsignat den. Hur barnmorskeutbildningen ska vara är en annan debatt.

Riksdagsledamoten Josef Fransson (bilden) vill i motion KU05 att "Sverigedemokraterna inom organisationen och i kommunikationen ska vårda språket genom att bibehålla " –man" i våra titlar och förkasta användandet av " –person"."
... I rask takt håller det offentliga Sverige på att byta ut påstått icke könsneutrala titlar. Tjänsteman blir tjänsteperson, talesman blir talesperson, justeringsman blir justeringsperson, och så vidare.... Faktum är dock att "man" i sammanhanget betyder människa, vilket språkvetare är tämligen överens om....
Principiellt rätt med könsneutrala yrkesbeteckningar.

Partistyrelsen rekommenderar avslag på motionen
.... Det är givetvis olyckligt att personer känner sig kränkta på grund av bristande språkkunskaper. Partistyrelsen är av uppfattningen det skulle vara bättre att upplysa dessa personer om att begrepp som tjänsteman, inte innebär att personen tillhör ett särskilt kön, framför att försöka förändra språket. Namnen på partiorganisationens befattningar är däremot inte en fråga för Landsdagarna att besluta om....
Språkvetare är hyfsat ense om att "man" kan tolkas som människa. Att de gemensamt skulle vara för att "tjänsteman" bör behållas och inte ersättas med "tjänsteperson" är inte sant, tvärtom. Principiellt är det rätt att byta till "tjänsteperson" även om det förvisso inte är en av de viktigaste reformerna. När det gäller att byta "man kan tycka" till "en kan tycka" gör jag inte det därför att det senare enligt min subjektiva bedömning är språkligt fult.

Sd har delvis rätt i sin kritik emot genusvetenskap.


Det här är fjärde delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

Ungsvenskarna, sd.s ungdomsförbund, vill i motion SU23 att "partiet på riktigt ska driva frågan om att avveckla genusvetenskap i högskoleprogrammens utbildningsplaner" och att "partiet ska driva frågan om att helt strypa finansieringen av olika typer av genusstudier." Partistyrelsen vill att motionen bör betraktas som besvarad.
....Partistyrelsen är överens med motionärerna om att högskolor och forskning ska hållas fri från agendasättande ideologier. Partistyrelsen anser vidare att all undervisning måste vila på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet, vilket också närmare beskrivs i Sverigedemokraterna skolpolitiska program. Partistyrelsen kan med detta som grund konstatera att partiet redan idag driver politik för en sansad genusforskning....
En del feminister har svårt att erkänna att problem är komplexa.

Sd och Ungsvenskarna bedriver en hätsk och ibland osaklig kampanj emot genusvetenskap, den saknar sans och balans. Genusvetenskap kan, när den fungerar bra, bidra till kunskap om jämställdhet. Den bör finnas kvar.

Trots det kan kritiken inte avfärdas. Problemet är att en del genusvetare och feminister har bristande ödmjukhet inför andra perspektiv. Svårigheter att att erkänna att problem ofta är komplexa. Liberala Expressens ledarsida hade igår en bra artikel om det när det gäller universitet och högskolor. I Storbritannien finns ett uttryck "political correctness gone mad". När den berättigade viljan att ge människor samma möjligheter ibland används för att motivera absurda metoder.

Och det gagnar inte jämställdheten, jag lovar.

Sd vill förbjuda omskärelse av pojkar.

2 sd-politiker vill i motion FBC03  att det ska vara med i sd:s barnprogram att "könsstympning av pojkar skall förbjudas.".
.... Nu när barnkonventionen blir lag kommer det att finnas stöd i lagtexten till även ett förbud av könsstympning av pojkar. Ett exempel ur Barnkonventionen: Artikel 24 3. Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa....
Partistyrelsen vill avslå motionen.
..... Partistyrelsen.... delar motionärens åsikt, att omskärelse av pojkar utan medicinska skäl ska vara förbjudet enligt lag i Sverige. Det är också något som partiet i olika sammanhang har framfört. I Inriktningsprogram för en sverigedemokratisk landstingspolitik – 2016, kapitel 2 Hälso- och sjukvård tar Sverigedemokraterna ställning för att omskärelse av barn utan föreliggande medicinska skäl inte ska vara tillåtet och inte vara en del av landstingets verksamhet. Partistyrelsen anser därför att en motsvarande skrivelse i Barnprogrammet inte är nödvändig....
Att förbjuda omskärelse direkt är fel.

Sverigedemokraterna vill förbjuda omskärelse av pojkar direkt, Vänsterpartiet på sikt. Jag håller med v där. Strategin bör vara att först påverka berörda grupper, i Sverige judar och muslimer.
Senare ett förbud. Om någon vuxen man vill bli av med sin förhud ska det vara möjligt, att göra ingrepp på bebisar är oacceptabelt. Det blir en logisk förändring eftersom vi har ett totalförbud mot omskärelse av flickor. Även "prickning" av klitoris på en flicka, som är ett mindre ingrepp än att ta bort förhud på en pojke, är förbjudet i Sverige.

söndag 12 november 2017

Sd saknar trovärdighet i debatten om diskriminering.


Det här är tredje delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

Två sd-politiker vill i motion ST06 ändra Sveriges diskrimineringslag så att den inkluderar även de diskrimineringsgrunder i Europakonventionen som inte är med i svenska lagen.
.... Lag.... om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I artikel 14 i denna lag räknas istället dessa diskrimineringsgrunder upp: Kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd och ställning i övrigt.....
Två sd-politiker vill i motion ST07 att partistyrelsen ska ges i uppdrag att "att utreda möjligheten att partiet verkar för att införa politisk åskådning som en diskrimineringsgrund."

Sd har varit engagerade emot HBTQ-reformer.

Partistyrelsen rekommenderar avslag.
.... Det innebär att vi motsätter oss alla former av otillbörlig särbehandling på grund av personliga egenskaper eller preferenser. Detta gäller all särbehandling, vare sig den är positiv eller negativ. Därför behöver vare sig grundlag eller annan lag räkna upp några särskilt skyddsvärda grunder.... För att ett sammanhållet och tryggt samhälle ska råda krävs att våra gemensamma resurser och krafter används för det gemensammas bästa, inte för att gynna enskilda grupper som för tillfället uppbär etablissemangets gunst. Att som idag ha en mängd olika förutsättningar och åtgärder när det gäller olika personliga egenskaper och preferenser leder till ett godtycke kring vilka som kan anses förtjäna särskilt stöd eller vara mer skyddsvärda än andra. Man riskerar med andra ord att hamna i ett Orwellianskt ”alla är jämlika men vissa är mer jämlika än andra”. Nuvarande ordning tenderar att medföra att fler exkluderas än inkluderas. Partistyrelsen ser därför helst att hela nuvarande systematiken med diskrimineringsgrunder avskaffas och ersätts med en enkel regel om otillbörlig särbehandling....
Det där är förvisso en legitim debatt. Men sd tillhör ett parti som har ett halv-nazistiskt ursprung och där de senaste decennierna jobbat emot reformer för att förbättra mänskliga rättigheter för HBTQ-personer. Fram till slutet av 1990-talet ville de från Sverige deportera alla utom-europeiska invandrare som kommit efter 1970. Det är förvånande och något absurt att sd tror att just de hävdar allas lika rättigheter. De tycks inte fatta att deras trovärdighet är närmast noll i den debatten.

Partiet har främst problem med att etnicitet och religion är med i diskrimineringslagen.

Låt oss granska deras reservation 6 i konstitutionsutskottet betänkande Fri- och rättigheter från 2016.

.... I regeringsformen (RF) finns förbud mot diskriminering på grund av olika omständigheter som rör den enskilde som person, t.ex. etnicitet eller religion. Vi anser att en sådan uppräkning är olycklig då den utesluter svenskar och lätt leder till ett resonemang som landar i att ”alla är jämlika men vissa är mer jämlika”....
Det blir tydligt att det sd har problem med är främst etnicitet (invandrare) och religion (muslimer). I deras iver att försvaga skyddet för de grupperna accepterar de utan problem att även HBT-rättigheter försämras. Det är avslöjande.

Det finns givetvis en orsak till att vissa grupper fått explicit skydd i lagarna emot diskriminering. I ett idealiskt samhälle vore det lika konstigt att någon blir diskriminerad p.g.a. svart hår som rött hår. Men nu lever vi inte ännu i det samhället.

lördag 11 november 2017

Sd:s partistyrelse gör satir av sig själva om sambeskattning.


Det här är andra delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar om några veckor.

Två sd-politiker vill i motion Sk07 att Sverige bör återinföra sambeskattningen men även "undersöker och arbetar fram ett förslag där en del av skatteskillnaden vid sambeskattning kompenserar för pensionsbortfallet och skyddar den partnern som har en lägre inkomst."

Sambeskattningen som gällde i Sverige till 1971 betydde att det lönade sig sämre för gifta kvinnor att jobba. Att sd stödjer återinförande av "frivillig sambeskattning" är inte förvånande eftersom de sällan är engagerade för jämställdhet. Jag vill inte undanhålla er följande kommentar från sd:s partistyrelse med dess ordförande Jimmie Åkesson (bilden).
.... Det är också intressant att se hur avskaffandet av sambeskattning också skedde under 1970-talet som var den mest radikala marxistiska perioden i svensk politisk historia, färgad av idéer om upplösning av såväl det marknadsekonomiska systemet, nationen, familjen, kyrkan och många andra institutioner som tjänat Sverige väl i avseendet att skapa trygghet, stabilitet och kontinuitet....
Mansdominans både i planekonomier och sd.

Sd:s partistyrelse gör satir av sig själva som ultra-konservativt parti. Visst fanns det många vänsterextrema grupper på 1970-talet men de nådde inte avgörande politisk makt. Själv är jag hardcore-antikommunist. Att låtsas som att avskaffande av sambeskattning var en marxistisk reform är fånigt. Det var en liberal förändring som gjorde att det lönade sig bättre att jobba för vissa. Något som var positivt för företagen. För övrigt har mansdominansen varit omfattande i ledningen för varje planekonomi. Precis som inom sd.

fredag 10 november 2017

I sd:s Sverige ska svarthåriga ungar straffas för vad deras föräldrar gjort.

23-26 november håller Sverigedemokraterna sina landsdagar (kongress) i Norrköping. Det har lämnats fyra sakpolitiska program från arbetsgrupper.

2013 beslutade riksdagen (alla partier förutom sd) att Sverige skulle gå från ha en av de mest restriktiva lagarna för vård för tillståndslösa (papperslösa) i Västeuropa till att få den mest generösa. En del i den nya politiken var bra. Att vuxna tillståndslösa slapp bli betalningsskyldiga för akutvård vilket de varit tidigare. Minderåriga i gruppen hade även tidigare fått möjlighet till vård på samma villkor som de som har uppehållstillstånd. Det fanns dock delar där det blev för generöst. Vuxna tillståndslösa borde inte fått rätt till "vård som inte kan anstå". Patientavgifterna blev betydligt lägre för tillståndslösa än för människor med uppehållstillstånd. Det bör omprövas. Det är bra att även Moderaterna tydligen blev för det vid sin stämma (kongress) tidigare i höst.

Förfärande förslag från sd.

Men när man granskar förslaget till sjukvårdspolitik för sd finns det en del förfärande förslag. Det är en radikal försämring även jämfört med det regelverk som fanns före 2013.
.... I vårt Sverige ska ingen nekas akutvård på grund av bristande betalningsförmåga, patientsäkerheten ska aldrig hotas. För annan vård sätts däremot gränser. Vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd ska ha fri tillgång till akutvård samt vård som inte kan anstå. För obegränsad tillgång till vården ska det dock finnas ett kvalificeringssystem baserad på taxerad inkomst. Alternativt ska de på egen hand finansiera vården genom till exempel en sjukförsäkring eller särskilda lån. För asylsökande vuxna och barn gäller att de bör erbjudas akutvård medan övrig vård finansieras på egen hand. Personer som vistas i landet illegalt ska endast få tillgång till akutvård, och dessutom ha betalningsansvar för denna....
Partiet argumenterar för privata sjukförsäkringar.

Partistyrelsen rekommenderar att formuleringarna ska godkännas förutom "baserad på taxerad inkomst" som de vill ska tas bort. T.o.m sd-ledningen fattar att det kanske ger fel signaler att antyda att inkomsten ska avgöra möjligheten till vård för vissa grupper.

Det förs en legitim debatt i flera partier om det ska införas en kvalificeringsperiod för nya invandrare att få full tillgång till alla sociala rättigheter. Jag är för att resonera om det men brukar vara tydlig med att det dock inte bör gälla sjukvården. Fascinerande att sd som annars, med rätta, kritiserar nyliberaler som vill att privata sjukförsäkringar ska vara avgörande för möjlighet till vård nu själva är positiva till det. Om det gäller icke-medborgare.

Sd:s politik är cynisk emot barn till asylsökande.

Det allvarligaste är dock konsekvenserna för barnen. Vuxna asylsökande och tillståndslösa har ett visst ansvar för sin situation. Men barnen tvingas följa med. De väljer inte. Givetvis ska barn till tillståndslösa och asylsökande få vård på samma villkor som andra barn (det hade de även före 2013). Det vill nu sd ta bort. I deras Sverige ska svarthåriga ungar straffas för vad deras föräldrar gjort.

Det är faktiskt en cynisk och omänsklig politik.


Uppdatering 1.

Betalningsskyldig.

Betalningsansvar och betalningsskyldig betyder att patienten får en räkning för den totala kostnaden, utan skattesubventioner. Om en operation kostar 30 000 kronor debiteras personen det.


torsdag 9 november 2017

Regeringen vill ge ersättning åt tvångssteriliserade transsexuella men sd tvekar.Idag har s-mp-regeringen beslutat att staten ska betala ut 225 000 kronor i ersättning till transsexuella som blivit tvångssteriliserade. Fram till 2013 var ett av kraven för att person skulle få byta kön juridiskt att hen var steril.
.... – Sterilisering som villkor för att få ändra sitt juridiska kön var ett uttryck för ett synsätt som jag och regeringen idag tar kraftigt avstånd ifrån. Det var ett mycket långtgående och allvarligt ingrepp, och därför lägger vi fram förslaget om statlig ersättning, säger socialminister Annika Strandhäll....  Ex gratia summan föreslås bli 225 000, vilket motsvarar tidigare ex gratia ersättning till personer som steriliserats av andra skäl, men uppräknat till dagens penningvärde. Lagen föreslås omfatta de som har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden 1 juli 1972–30 juni 2013, och denna ansökan har bifallits. Regeringen vill därmed inte att potentiellt integritetskränkande undersökningar ska göras av om en person faktiskt har steriliserats. Regeringen räknar med att mellan 600-700 personer kommer att ha möjlighet att söka ersättningen. Kammarkollegiet föreslås bli ansvarigt för att hantera ansökningarna. Ansökningarna om ersättning ska komma in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020.... Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.... 
En offentlig ursäkt bör lämnas till tvångssteriliserade transsexuella.

Det är välkommet att det lämnas ett konkret förslag om ersättning till berörda i gruppen. Mitt råd till RFSL, som vill ersättningen bör vara högre, är att acceptera förslaget, föreningen lär förlora om den driver det rättsligt. En mer befogad invändning från RFSL är att s-mp-regeringen inte meddelar att den ska framföra en offentlig ursäkt. En sådan lämnades i samband med att ersättning gavs åt personer (ofta romska kvinnor men även andra) som tvångssteriliserats fram till 1975. Det bör göras också för den här gruppen.

När riksdagen behandlar ärendet våren 2018 lär det bli bred majoritet för regeringens förslag. Det näst mest konservativa partiet i riksdagen, Kristdemokraterna, beslutade på sitt riksting (kongress) i september att tvångssteriliserade transsexuella bör få statlig ersättning. Sedan har vi Sverigedemokraterna. Jag har idag mailat sd-kansliet.
.... Sd var som ensamt riksdagsparti emot att avskaffa sterilitetskravet. Riksdagsledamoten Per Ramhorn har senare meddelat att det ännu principiellt är emot avskaffandet av sterilitetskravet men accepterat reformen och inte vill återinföra det. Vad tycker sd om regeringens förslag att staten ska ge ersättning åt tvångssteriliserade transpersoner enligt samma modell som ersättningar getts åt andra tvångssteriliserade grupper?...
Sd har möjlighet att skaffa mindre transnegativ politik.

Emelie Nixon
har kommenterat följande.
.... Jag är politisk sekreterare för Per Ramhorn och nu har jag pratat med honom om ditt brev. Per säger att vi väntar in propositionen innan vi uttalar oss, så vi får återkomma då....
Regeringen har signalerat att det blir en proposition i början av 2018. Därefter har oppositionspartier några veckor på sig att lämna eventuella alternativa förslag. Att sd inte direkt avfärdar statlig ersättning är förvisso ett positivt tecken. Men det kan också bara betyda att de inte formellt tagit ställning emot.

Sd har en gyllene möjlighet att skaffa sig en mindre transnegativ politik genom att stödja ersättning för tvångssteriliserade transsexuella. Om de inte tar den chansen får de skylla sig själva.