fredag 17 november 2017

Rikard Wolff har avlidit.


 


Att kalla det en chock är att överdriva. Jag visste att Rikard Wolff (bilden) var sjuk men trodde aldrig att han skulle avlida av den orsaken.

För mig som ung bög i början av 1990-talet betydde han mycket, att man kan vara riktigt maskulin och gilla män. Tyvärr fanns det mycket fördomar då. Jag brukade påpeka att homosexuelle Wolff är mer maskulin än heterosexuelle Thomas di Leva. Det betyder inte jag dissar andra men han bidrog till att förändra attityden hos många svenskar. 

Låt blev kontroverisell.

Om jag ska vara ärlig gillade jag sällan hans låtar. Det var inte min genre. Bäst var Vackra pojkar, vackra män (Youtube) från 1997. Idag betraktas den som relativt oskyldig av de flesta. Men då var den kontroversiell i synnerhet bland en del icke-unga manliga radioproducenter. Så kontroversiell att en del inom Sveriges radio (har för mig det var P4 Kronoberg i Småland) vägrade att spela den med hänvisning till att den var "för sexuell". Vilket givetvis var fånigt. Hade det handlat om flickor och kvinnor hade det inte varit något problem.

Wolff hade karisma.

Rikard Wolff visade sig som bra skådespelare i Änglagårds-filmerna.

2012 publicerade jag en recension av Rikard Wolffs memoarer.

Det som många av oss minns av Rikard Wolff är främst att han gillade att vara på scen. Det där går inte att fejka fram. Vissa fixar det, andra inte. Han hade karisma.

torsdag 16 november 2017

Mp tvekar ännu om altruistiskt surrogatmödraskap.


Jag mailade Miljöpartiet för någon vecka sedan.
.... Vad tycker mp idag om att införa altruistiskt surrogatmödraskap?...
Mattias Kristoffersson från partiets riksdagskansli har mailat.
.... Frågan om surrogatmödraskap är komplicerad och rymmer många, ibland svåra, etiska ställningstaganden. Miljöpartiet har ännu inte tagit ställning i frågan men vi är tydliga med att barnperspektivet alltid måste värnas och att en långsiktigt hållbar lösning behöver hittas för de barn som har tillkommit genom surrogatmödraskap....
Medan Socialdemokraterna på sin kongress i våras tog ställning emot altruistiskt (icke-kommersiellt) surrogatmödraskap tvekar alltså det andra regeringspartiet mp ännu. Bland övriga riksdagspartier är Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna för reformen medan Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är negativa.

Mp-representanten i Statens medicinsk-etiska råd för reformen.

En utredning om föräldraskap föreslog 2016 att altruistiskt surrogatmödraskap inte ska tillåtas och de flesta remissinstanser höll med om det. Flera remissinstanser var dock för reformen bl.a  Statens medicinsk-etiska råd, RFSL, RFSU, Sveriges advokatsamfund och Föreningen för surrogatmödraskap. Sahlgrenska akademin, Karolinska universitetssjukhuset och Svenska sällskapet för reproduktionsmedicin var positiva till det restriktiva system som tydligen finns på Nya Zeeland.

Statens medicinsk-etiska råd är den "tyngsta" remissinstansen till utredningen. De är permanent engagerade för att just resonera om vård och etik. Ungefär hälften av dess ledamöter är politiker. Representanterna för m, mp, c och l stödde rådets positiva yttrande om altruistiskt surrogatmödraskap, de från v och kd gjorde det inte. Representanterna för s och sd var inte närvarande när remissyttrandet beslutades. S-mp-regeringen planerar lämna en proposition våren 2018 om förslagen från utredningen.

Debatt i riksdagen.

Sofia Fölster
(m) lämnade i riksdagen en s.k. interpellation för några månader sedan om surrogatmödraskap. Hon och hennes partikollega Niklas Wykman kritiserade i en debatt (§ 7 i protokollet) s-mp-regeringen och justitieminister Morgan Johansson (s) för att den inte är för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap.

I Europa är surrogatmödraskap lagreglerat i Storbritannien, Nederländerna och Ungern.

Jag är för att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap. Men reglerna bör vara tydliga om aborter och ångerrätt.

1. Abort.

En surrogatmamma ska alltid få göra abort inom lagens gränser precis som andra gravida personer. Det kan tyckas vara en självklarhet men det är viktigt att det blir tydligt i ett lagförslag. Om det mot förmodan kommer att finnas avtal som begränsar aborträtten ska de betraktas som juridiskt ogiltiga.

2. Ångerrätt.

En surrogatmamma ska alltid få behålla barnet vid dess födsel. Allt annat vore ju fullständigt omänskligt emot den person som är gravid. Statistik från USA (där även kommersiellt surrogatmödraskap är tillåtet i flera delstater) visar tydligen att det är synnerligen ovanligt att en surrogatmamma ångrar sig men ett lagförslag i Sverige bör ha beredskap för att det kan bli sådana situationer.

Vid punkt 1 och 2 får hen (det kan finnas personer som är juridiska män som blir gravida) betala tillbaka eventuella ersättningar och även det får regleras i lagen. Men det måste vara hens val fram till personen lämnar ifrån sig barnet. Det ska hen varken behöva tvista om i eller utanför domstol. Är det så att en man donerat sperma bör det tydliggöras att han ska ha rättighet (och eventuellt skyldighet) att få delad vårdnad om barnet. Men just de här juridiska detaljerna är viktiga att reda ut. USA har en rättstradition där privata avtal har en starkare ställning och statliga regleringar betyder mindre och därför är det vanskligt att kopiera det systemet även om Sverige bara tillåter altruistiskt surrogatmödraskap. Om altruistiskt surrogatmödraskap införs bör det anpassas till den tradition av jämställdhet och skydd för den svagare partnern som finns här inom juridiken.
måndag 13 november 2017

Sd svänger om homoadoptioner efter motion från dess ungdomsförbund.
Det här är sjunde och sista delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar 23-26 november. Jag kommer här på bloggen bara kommentera om landsdagarna i någon del inte följer partistyrelsens rekommendationer eller om det i övrigt tar något principiellt viktigt beslut.

Ungsvenskarna (sd:s ungdomsförbund) vill i motion FBC20 att partiet ska bli för nuvarande jämlika adoptionslag.
.... I SD:s principprogram under rubrik Sverigedemokraterna, familjen och jämställdheten står det att utläsa att principen om att motsätta sig adoption för samkönade par inte ska gälla nära släktingar eller personer som barnet redan odlat en nära relation till. Då Sverigedemokraterna inte motsätter sig borgerlig vigsel för samkönade par är det således rimligt att anta att partiet, enligt undantaget i principprogrammet, inte motsätter sig närståendeadoption för samkönade, gifta par. Även om benämningen ”nära släkting” ej skulle syfta på make/maka torde inriktningsprogrammet ge stöd för närståendeadoption när barnet uppnått en viss ålder och därmed odlat en nära relation till maken/makan. Den samkönade adoptionen som då kvarstår, som partiet motsätter sig, är den internationella samkönade adoptionen. Sedan lagändringen 2003 som möjliggjorde för samkönade par som ingått äktenskap att ansöka om adoption har det genomförts en internationell samkönad adoption. Detta kan jämföras med de cirka 30-talet närståendeadoptioner som sker varje år av samkönade par. Med andra ord motsätter sig partiet endast mindre än en procent av det totala antalet samkönade adoptioner. Det är vår mening att det krävs tydlighet i frågan, både för partiets företrädare och allmänheten. Det finns inte heller något seriöst stöd i forskning gällande potentiella komplikationer och/eller negativa konsekvenser för barn som växer upp hos samkönade par. Även om så vore fallet hade det inte kunnat nyttjas som argument för rådande linje i och med att man redan accepterar den adoption som faktiskt genomförs av samkönade par. Vi vill poängtera att kärnfamiljen fortfarande utgör den eftersträvansvärda samlevnadsformen, men barnets bästa måste samtidigt ställas ovanför alla andra kriterier. Vilket vi i enlighet med vår politiska övertygelse och principprogrammets utformning alltid ska verka för....
Möjligt det är ett taktiskt resonemang.

Att Ungsvenskarna vill att samkönade par ska få bli prövade på samma villkor som olikkönade par är tydligt. Men de har också en viss fixering vid kärnfamiljen. Det kan antingen vara för att de tycker det. Men också vara en del av ett taktiskt resonemang, att det blir lättare få majoritet för motionen. Partistyrelsen rekommenderar att "hänskjuta förslaget till partistyrelsen för beaktande vid kommande revidering av principprogrammet inför Landsdagarna 2019" och att "partiet inte aktivt driver frågan i valrörelsen 2018."
.... Motionären lyfter en symboliskt laddad fråga, som debatterats flitigt – både inom och utom partiet – de senaste decennierna.... Som tidigare nämnts är det Sverigedemokraternas uppfattning att det existerar medfödda skillnader mellan de flesta män och de flesta kvinnor som går bortom det som kan observeras med blotta ögat. Vi är också av den uppfattningen att de manliga och kvinnliga egenskaperna i många fall kompletterar varandra och av bland annat den orsaken anser vi att alla barn bör ha rätt till både en mor och en far i sitt liv.... I de fall ett barn har förlorat båda sina biologiska föräldrar bör barnet ha rätt till både en man och en kvinna som en ersättning för den far och den mor man har förlorat.... Precis som motionären lyfter har partiet öppnat för adoptioner som frångått kärnfamiljens uppbyggnad i de fall det funnits antingen släktband eller andra nära relationer mellan adoptivföräldrar och barn. Men med grund i konservatismens försiktighetsprincip har partiet i övrigt anammat en kritisk hållning till de som utan fasta belägg hävdat att en öppning för att aktivt frångå kärnfamiljen är helt problemfri. Det är en hållning som i väsentliga delar överensstämmer med hur en lång rad remissinstanser yttrade sig inför lagändringen 2003. Motionären påpekar dock att forskningsläget idag byggts ut och att den inte hittat stöd för större negativa konsekvenser av att växa upp som barn till föräldrar i en samkönad relation. Mot bakgrund av detta är det partistyrelsens mening att det idag finns fog för att, avseende rätten att prövas som adoptivföräldrar, se över om det verkligen är rimligt att exkludera samkönade par.....
Sd försöker krångla ur sig att de varit emot reformen.

Redan för 20 år sedan var forskningen tydlig, barn i samkönade relationer mår lika bra som andra barn. De s.k. barnexperterna var inte experter när det gäller barn i homofamiljer. Samtliga av dem har också sedan ändrat sig för många år sedan och blivit för den jämlika adoptionslagen. Att hävda forskningen blivit tydligare är förvisso sant på marginalen men främst en ursäkt för sd:s partistyrelse att nu försöka krångla ur sig att de varit emot reformen.

Trots det är sd:s omsvängning egentligen inte förvånande. En opinionsmätning häromåret visade att bara 18 % av svenska folket var emot homoadoptioner, bland kd-sympatisörer var nivån 31 %. Kristdemokraterna blev för övrigt för nuvarande jämlika adoptionslag 2015. Förmodligen är det även en minoritet av sd-sympatisörer som är emot reformen. Konservatismen handlar till viss del om att vara positiv till det som visat sig fungera bra.


Sd:s partistyrelse tar inte avstånd från rasistisk motion.
Det här är sjätte delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

I motion SO04 vill 6 sd-politiker, bland dem riksdagsledamoten Jeff Ahl (bilden) samt Petter Nilsson och Robert Håkansson som är distriktsordförande i Västerbotten respektive Norrbotten, utvisa många invandrare. De framför närmast rasistisk retorik.
.... Vi måste parallellt med detta skicka hem de utrikes födda som profiterar på samhället utan att bidra till detsamma – oaktat om dessa har fått medborgarskap eller erhållit permanent uppehållstillstånd i Sverige. Samtliga som fått permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap och som aldrig har arbetat i Sverige bör få dessa rättsligt omprövade. Utrikes födda med permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap som är arbetslösa och som varit utan arbete till och från under en längre tidsperiod utan rimliga skäl, eller har anställningar som saknar kollektivavtalsenliga villkor bör få sitt medborgarskap eller permanenta uppehållstillstånd omprövat rättsligt. Lagstiftningen bör medge vissa undantag, men huvudregeln bör vara att de som inte uppfyller kraven ska få sina permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap omvandlade till tillfälligt uppehållstillstånd.... De som redan har tillfälligt uppehållstillstånd från berörda länder bör successivt skickas hem till sina hemländer eller till de länder som Sverige upprättat transitavtal med. De utrikesfödda från berörda länder som fått sitt permanenta uppehållstillstånd eller medborgarskap förvandlat till tillfälligt uppehållstillstånd bör också successivt avvisas till sina ursprungsländer alternativt till transitland.... Kvotflyktingar bör undantas från motionens förslag. Däremot bör ett tak om maximalt antal kvotflyktingar som befinner sig samtidigt i Sverige, från annat än kulturellt närstående länder, fastställas. Finns det internationella avtal som står i vägen för att implementera förslagen i motionen ska Sverigedemokraterna verka för att omtolka, omförhandla eller om så krävs riva upp avtalen och istället ersätta dessa avtal med nationell lagstiftning för att behålla de delar i avtalen som är värda att bevara....
Sd:s partistyrelse bemöter inte extremismen.

Arbetslösa invandrare ska alltså förlora medborgarskapet och utvisas om de är långtidsarbetslösa eller jobbar för löner som inte är i nivå med kollektivavtal (sic!). Det ska bli massutvisningar av invandrare som inte begått något brott. Det är groteskt. Sd som parti tycker inte det där. Men det finns två allvarliga problem. Dels att flera av de som lämnat den är hyfsat ledande politiker i sd. Dels att sd:s partistyrelse inte argumenterar emot, den vill inte ens rekommendera att den bör avslås. Absurt.

Partistyrelsen rekommenderar att motionen bör betraktas som besvarad.
.... Sverigedemokraterna håller med om att en oansvarig invandringspolitik orsakat stora brister i samhällssystemen, medfört en enorm överbelastning av välfärden i stort och brutit ner samhället. Partiet driver dock redan många av de frågor som efterfrågas, bland annat ett totalstopp för asylinvandringen, förbättrade möjligheter till återvandring och ogiltigförklarande av medborgarskap som har erhållits på falska grunder, vilket framgår i avsnittet om asylinvandring i sverigedemokraternas principprogram. Under de senaste åren har dessutom ett övergripande arbete på migrationsområdet pågått vilket resulterat i ett nytt och uppdaterat inriktningsprogram. Motionärernas önskemål får således anses tillgodosedd....
Sd:s partistyrelse borde skämmas för att den inte bemöter extremismen. För det här är extremt t.o.m för att vara i främlingsfientliga sd.


Uppdatering 1.

Extremism betraktas som harmlöst i sd.

Jag anklagar inte partistyrelsen för att hålla med om förslagen i motionen. Men i varje annat svenskt politiskt parti, undantaget Nordiska motståndsrörelsen, hade partistyrelsen blivit förfärad av extremismen och kraftfullt bemött det. Men i sd betraktas det tydligen som något relativt harmlöst. 

Jag är en av relativt få debattörer utanför sd som argumenterar för att övriga partier bör kunna ha informella samtal med sd, dock inte formella förhandlingar. Jag har kritiserat de flesta partier för beröringsskräck gentemot sd. Men sådant här gör det inte enklare för oss.

Och sedan har vi skeletten som ramlar ur garderoben igen och igen. Pavel Gamov har förvisso tvingats lämna partiet. Men det är fascinerande att partiledningen "inte hade en aning om" hans attityder.
Intern debatt i sd om "samvetsfrihet" för aborter.


Det här är femte  delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

Tre sd-politiker som är distriktsordförande i Västerbotten, Norrbotten respektive Göteborg vill i motion VO17 att "Sverigedemokraterna inte ställer sig positiva till samvetsfrihet" och att "Partistyrelsen får i uppdrag att ta fram alternativ enligt motionen ovan, som vi ställer oss positiva till."
.... När en vårdutövare vägrar utföra vissa arbetsuppgifter, med hänvisning till privata skäl, kan nämligen patientens rätt till vård komma att äventyras. Det strider mot den svenska sjukvårdens ambition om att vården ska utgå från patientens behov och önskemål. Alternativ skulle kunna vara, men inte uteslutande. Att man lyfter bort utförandet av abort från barnmorskeutbildningen. Inför en ny yrkeskår, en vidareutbildning eller specialutbildning....
Partistyrelsen yrkar avslag på första att-satsen och bifall till den andra.
.... Sverigedemokraterna har dock hela tiden varit tydliga med att den samvetsfrihet vi ställer oss bakom gäller specifikt utförandet av abort och aktiv dödshjälp och inte en generell samvetsfrihet. Detta handlar om att vårdpersonal inte ska tvingas utsläcka mänskligt liv....  I Motion 2016/17:3478 Barnmorskans arbetsomfattning ställer sig partiet positiva till att separera barnmorskeutbildningarna så att utförandet av abort ska bli en valfri specialistutbildning, därmed kommer barnmorskor utan den utbildningen fortfarande kunna anställas för att bistå vid förlossning och annan vård av gravida kvinnor utan att behöva utföra aborter....
Sd vill sänka gränsen för fri abort.

Sverige bör inte införa "samvetsfrihet". Varken kristna, muslimer eller någon annan grupp ska ha rätt att vägra göra det som förväntas av dem på sin arbetsplats. Viktigt att konstatera är att sd även vill sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. En sen abort blir dock inte ett dyft bättre etiskt för att en läkare välsignat den. Hur barnmorskeutbildningen ska vara är en annan debatt.

Riksdagsledamoten Josef Fransson (bilden) vill i motion KU05 att "Sverigedemokraterna inom organisationen och i kommunikationen ska vårda språket genom att bibehålla " –man" i våra titlar och förkasta användandet av " –person"."
... I rask takt håller det offentliga Sverige på att byta ut påstått icke könsneutrala titlar. Tjänsteman blir tjänsteperson, talesman blir talesperson, justeringsman blir justeringsperson, och så vidare.... Faktum är dock att "man" i sammanhanget betyder människa, vilket språkvetare är tämligen överens om....
Principiellt rätt med könsneutrala yrkesbeteckningar.

Partistyrelsen rekommenderar avslag på motionen
.... Det är givetvis olyckligt att personer känner sig kränkta på grund av bristande språkkunskaper. Partistyrelsen är av uppfattningen det skulle vara bättre att upplysa dessa personer om att begrepp som tjänsteman, inte innebär att personen tillhör ett särskilt kön, framför att försöka förändra språket. Namnen på partiorganisationens befattningar är däremot inte en fråga för Landsdagarna att besluta om....
Språkvetare är hyfsat ense om att "man" kan tolkas som människa. Att de gemensamt skulle vara för att "tjänsteman" bör behållas och inte ersättas med "tjänsteperson" är inte sant, tvärtom. Principiellt är det rätt att byta till "tjänsteperson" även om det förvisso inte är en av de viktigaste reformerna. När det gäller att byta "man kan tycka" till "en kan tycka" gör jag inte det därför att det senare enligt min subjektiva bedömning är språkligt fult.

Sd har delvis rätt i sin kritik emot genusvetenskap.


Det här är fjärde delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

Ungsvenskarna, sd.s ungdomsförbund, vill i motion SU23 att "partiet på riktigt ska driva frågan om att avveckla genusvetenskap i högskoleprogrammens utbildningsplaner" och att "partiet ska driva frågan om att helt strypa finansieringen av olika typer av genusstudier." Partistyrelsen vill att motionen bör betraktas som besvarad.
....Partistyrelsen är överens med motionärerna om att högskolor och forskning ska hållas fri från agendasättande ideologier. Partistyrelsen anser vidare att all undervisning måste vila på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet, vilket också närmare beskrivs i Sverigedemokraterna skolpolitiska program. Partistyrelsen kan med detta som grund konstatera att partiet redan idag driver politik för en sansad genusforskning....
En del feminister har svårt att erkänna att problem är komplexa.

Sd och Ungsvenskarna bedriver en hätsk och ibland osaklig kampanj emot genusvetenskap, den saknar sans och balans. Genusvetenskap kan, när den fungerar bra, bidra till kunskap om jämställdhet. Den bör finnas kvar.

Trots det kan kritiken inte avfärdas. Problemet är att en del genusvetare och feminister har bristande ödmjukhet inför andra perspektiv. Svårigheter att att erkänna att problem ofta är komplexa. Liberala Expressens ledarsida hade igår en bra artikel om det när det gäller universitet och högskolor. I Storbritannien finns ett uttryck "political correctness gone mad". När den berättigade viljan att ge människor samma möjligheter ibland används för att motivera absurda metoder.

Och det gagnar inte jämställdheten, jag lovar.

Sd vill förbjuda omskärelse av pojkar.

2 sd-politiker vill i motion FBC03  att det ska vara med i sd:s barnprogram att "könsstympning av pojkar skall förbjudas.".
.... Nu när barnkonventionen blir lag kommer det att finnas stöd i lagtexten till även ett förbud av könsstympning av pojkar. Ett exempel ur Barnkonventionen: Artikel 24 3. Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa....
Partistyrelsen vill avslå motionen.
..... Partistyrelsen.... delar motionärens åsikt, att omskärelse av pojkar utan medicinska skäl ska vara förbjudet enligt lag i Sverige. Det är också något som partiet i olika sammanhang har framfört. I Inriktningsprogram för en sverigedemokratisk landstingspolitik – 2016, kapitel 2 Hälso- och sjukvård tar Sverigedemokraterna ställning för att omskärelse av barn utan föreliggande medicinska skäl inte ska vara tillåtet och inte vara en del av landstingets verksamhet. Partistyrelsen anser därför att en motsvarande skrivelse i Barnprogrammet inte är nödvändig....
Att förbjuda omskärelse direkt är fel.

Sverigedemokraterna vill förbjuda omskärelse av pojkar direkt, Vänsterpartiet på sikt. Jag håller med v där. Strategin bör vara att först påverka berörda grupper, i Sverige judar och muslimer.
Senare ett förbud. Om någon vuxen man vill bli av med sin förhud ska det vara möjligt, att göra ingrepp på bebisar är oacceptabelt. Det blir en logisk förändring eftersom vi har ett totalförbud mot omskärelse av flickor. Även "prickning" av klitoris på en flicka, som är ett mindre ingrepp än att ta bort förhud på en pojke, är förbjudet i Sverige.

söndag 12 november 2017

Sd saknar trovärdighet i debatten om diskriminering.


Det här är tredje delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar.

Två sd-politiker vill i motion ST06 ändra Sveriges diskrimineringslag så att den inkluderar även de diskrimineringsgrunder i Europakonventionen som inte är med i svenska lagen.
.... Lag.... om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I artikel 14 i denna lag räknas istället dessa diskrimineringsgrunder upp: Kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd och ställning i övrigt.....
Två sd-politiker vill i motion ST07 att partistyrelsen ska ges i uppdrag att "att utreda möjligheten att partiet verkar för att införa politisk åskådning som en diskrimineringsgrund."

Sd har varit engagerade emot HBTQ-reformer.

Partistyrelsen rekommenderar avslag.
.... Det innebär att vi motsätter oss alla former av otillbörlig särbehandling på grund av personliga egenskaper eller preferenser. Detta gäller all särbehandling, vare sig den är positiv eller negativ. Därför behöver vare sig grundlag eller annan lag räkna upp några särskilt skyddsvärda grunder.... För att ett sammanhållet och tryggt samhälle ska råda krävs att våra gemensamma resurser och krafter används för det gemensammas bästa, inte för att gynna enskilda grupper som för tillfället uppbär etablissemangets gunst. Att som idag ha en mängd olika förutsättningar och åtgärder när det gäller olika personliga egenskaper och preferenser leder till ett godtycke kring vilka som kan anses förtjäna särskilt stöd eller vara mer skyddsvärda än andra. Man riskerar med andra ord att hamna i ett Orwellianskt ”alla är jämlika men vissa är mer jämlika än andra”. Nuvarande ordning tenderar att medföra att fler exkluderas än inkluderas. Partistyrelsen ser därför helst att hela nuvarande systematiken med diskrimineringsgrunder avskaffas och ersätts med en enkel regel om otillbörlig särbehandling....
Det där är förvisso en legitim debatt. Men sd tillhör ett parti som har ett halv-nazistiskt ursprung och där de senaste decennierna jobbat emot reformer för att förbättra mänskliga rättigheter för HBTQ-personer. Fram till slutet av 1990-talet ville de från Sverige deportera alla utom-europeiska invandrare som kommit efter 1970. Det är förvånande och något absurt att sd tror att just de hävdar allas lika rättigheter. De tycks inte fatta att deras trovärdighet är närmast noll i den debatten.

Partiet har främst problem med att etnicitet och religion är med i diskrimineringslagen.

Låt oss granska deras reservation 6 i konstitutionsutskottet betänkande Fri- och rättigheter från 2016.

.... I regeringsformen (RF) finns förbud mot diskriminering på grund av olika omständigheter som rör den enskilde som person, t.ex. etnicitet eller religion. Vi anser att en sådan uppräkning är olycklig då den utesluter svenskar och lätt leder till ett resonemang som landar i att ”alla är jämlika men vissa är mer jämlika”....
Det blir tydligt att det sd har problem med är främst etnicitet (invandrare) och religion (muslimer). I deras iver att försvaga skyddet för de grupperna accepterar de utan problem att även HBT-rättigheter försämras. Det är avslöjande.

Det finns givetvis en orsak till att vissa grupper fått explicit skydd i lagarna emot diskriminering. I ett idealiskt samhälle vore det lika konstigt att någon blir diskriminerad p.g.a. svart hår som rött hår. Men nu lever vi inte ännu i det samhället.

lördag 11 november 2017

Sd:s partistyrelse gör satir av sig själva om sambeskattning.


Det här är andra delen av min granskning av handlingarna inför Sverigedemokraternas landsdagar om några veckor.

Två sd-politiker vill i motion Sk07 att Sverige bör återinföra sambeskattningen men även "undersöker och arbetar fram ett förslag där en del av skatteskillnaden vid sambeskattning kompenserar för pensionsbortfallet och skyddar den partnern som har en lägre inkomst."

Sambeskattningen som gällde i Sverige till 1971 betydde att det lönade sig sämre för gifta kvinnor att jobba. Att sd stödjer återinförande av "frivillig sambeskattning" är inte förvånande eftersom de sällan är engagerade för jämställdhet. Jag vill inte undanhålla er följande kommentar från sd:s partistyrelse med dess ordförande Jimmie Åkesson (bilden).
.... Det är också intressant att se hur avskaffandet av sambeskattning också skedde under 1970-talet som var den mest radikala marxistiska perioden i svensk politisk historia, färgad av idéer om upplösning av såväl det marknadsekonomiska systemet, nationen, familjen, kyrkan och många andra institutioner som tjänat Sverige väl i avseendet att skapa trygghet, stabilitet och kontinuitet....
Mansdominans både i planekonomier och sd.

Sd:s partistyrelse gör satir av sig själva som ultra-konservativt parti. Visst fanns det många vänsterextrema grupper på 1970-talet men de nådde inte avgörande politisk makt. Själv är jag hardcore-antikommunist. Att låtsas som att avskaffande av sambeskattning var en marxistisk reform är fånigt. Det var en liberal förändring som gjorde att det lönade sig bättre att jobba för vissa. Något som var positivt för företagen. För övrigt har mansdominansen varit omfattande i ledningen för varje planekonomi. Precis som inom sd.

fredag 10 november 2017

I sd:s Sverige ska svarthåriga ungar straffas för vad deras föräldrar gjort.

23-26 november håller Sverigedemokraterna sina landsdagar (kongress) i Norrköping. Det har lämnats fyra sakpolitiska program från arbetsgrupper.

2013 beslutade riksdagen (alla partier förutom sd) att Sverige skulle gå från ha en av de mest restriktiva lagarna för vård för tillståndslösa (papperslösa) i Västeuropa till att få den mest generösa. En del i den nya politiken var bra. Att vuxna tillståndslösa slapp bli betalningsskyldiga för akutvård vilket de varit tidigare. Minderåriga i gruppen hade även tidigare fått möjlighet till vård på samma villkor som de som har uppehållstillstånd. Det fanns dock delar där det blev för generöst. Vuxna tillståndslösa borde inte fått rätt till "vård som inte kan anstå". Patientavgifterna blev betydligt lägre för tillståndslösa än för människor med uppehållstillstånd. Det bör omprövas. Det är bra att även Moderaterna tydligen blev för det vid sin stämma (kongress) tidigare i höst.

Förfärande förslag från sd.

Men när man granskar förslaget till sjukvårdspolitik för sd finns det en del förfärande förslag. Det är en radikal försämring även jämfört med det regelverk som fanns före 2013.
.... I vårt Sverige ska ingen nekas akutvård på grund av bristande betalningsförmåga, patientsäkerheten ska aldrig hotas. För annan vård sätts däremot gränser. Vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd ska ha fri tillgång till akutvård samt vård som inte kan anstå. För obegränsad tillgång till vården ska det dock finnas ett kvalificeringssystem baserad på taxerad inkomst. Alternativt ska de på egen hand finansiera vården genom till exempel en sjukförsäkring eller särskilda lån. För asylsökande vuxna och barn gäller att de bör erbjudas akutvård medan övrig vård finansieras på egen hand. Personer som vistas i landet illegalt ska endast få tillgång till akutvård, och dessutom ha betalningsansvar för denna....
Partiet argumenterar för privata sjukförsäkringar.

Partistyrelsen rekommenderar att formuleringarna ska godkännas förutom "baserad på taxerad inkomst" som de vill ska tas bort. T.o.m sd-ledningen fattar att det kanske ger fel signaler att antyda att inkomsten ska avgöra möjligheten till vård för vissa grupper.

Det förs en legitim debatt i flera partier om det ska införas en kvalificeringsperiod för nya invandrare att få full tillgång till alla sociala rättigheter. Jag är för att resonera om det men brukar vara tydlig med att det dock inte bör gälla sjukvården. Fascinerande att sd som annars, med rätta, kritiserar nyliberaler som vill att privata sjukförsäkringar ska vara avgörande för möjlighet till vård nu själva är positiva till det. Om det gäller icke-medborgare.

Sd:s politik är cynisk emot barn till asylsökande.

Det allvarligaste är dock konsekvenserna för barnen. Vuxna asylsökande och tillståndslösa har ett visst ansvar för sin situation. Men barnen tvingas följa med. De väljer inte. Givetvis ska barn till tillståndslösa och asylsökande få vård på samma villkor som andra barn (det hade de även före 2013). Det vill nu sd ta bort. I deras Sverige ska svarthåriga ungar straffas för vad deras föräldrar gjort.

Det är faktiskt en cynisk och omänsklig politik.


Uppdatering 1.

Betalningsskyldig.

Betalningsansvar och betalningsskyldig betyder att patienten får en räkning för den totala kostnaden, utan skattesubventioner. Om en operation kostar 30 000 kronor debiteras personen det.


torsdag 9 november 2017

Regeringen vill ge ersättning åt tvångssteriliserade transsexuella men sd tvekar.Idag har s-mp-regeringen beslutat att staten ska betala ut 225 000 kronor i ersättning till transsexuella som blivit tvångssteriliserade. Fram till 2013 var ett av kraven för att person skulle få byta kön juridiskt att hen var steril.
.... – Sterilisering som villkor för att få ändra sitt juridiska kön var ett uttryck för ett synsätt som jag och regeringen idag tar kraftigt avstånd ifrån. Det var ett mycket långtgående och allvarligt ingrepp, och därför lägger vi fram förslaget om statlig ersättning, säger socialminister Annika Strandhäll....  Ex gratia summan föreslås bli 225 000, vilket motsvarar tidigare ex gratia ersättning till personer som steriliserats av andra skäl, men uppräknat till dagens penningvärde. Lagen föreslås omfatta de som har ansökt om fastställelse av ändrad könstillhörighet under perioden 1 juli 1972–30 juni 2013, och denna ansökan har bifallits. Regeringen vill därmed inte att potentiellt integritetskränkande undersökningar ska göras av om en person faktiskt har steriliserats. Regeringen räknar med att mellan 600-700 personer kommer att ha möjlighet att söka ersättningen. Kammarkollegiet föreslås bli ansvarigt för att hantera ansökningarna. Ansökningarna om ersättning ska komma in till Kammarkollegiet senast den 1 maj 2020.... Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.... 
En offentlig ursäkt bör lämnas till tvångssteriliserade transsexuella.

Det är välkommet att det lämnas ett konkret förslag om ersättning till berörda i gruppen. Mitt råd till RFSL, som vill ersättningen bör vara högre, är att acceptera förslaget, föreningen lär förlora om den driver det rättsligt. En mer befogad invändning från RFSL är att s-mp-regeringen inte meddelar att den ska framföra en offentlig ursäkt. En sådan lämnades i samband med att ersättning gavs åt personer (ofta romska kvinnor men även andra) som tvångssteriliserats fram till 1975. Det bör göras också för den här gruppen.

När riksdagen behandlar ärendet våren 2018 lär det bli bred majoritet för regeringens förslag. Det näst mest konservativa partiet i riksdagen, Kristdemokraterna, beslutade på sitt riksting (kongress) i september att tvångssteriliserade transsexuella bör få statlig ersättning. Sedan har vi Sverigedemokraterna. Jag har idag mailat sd-kansliet.
.... Sd var som ensamt riksdagsparti emot att avskaffa sterilitetskravet. Riksdagsledamoten Per Ramhorn har senare meddelat att det ännu principiellt är emot avskaffandet av sterilitetskravet men accepterat reformen och inte vill återinföra det. Vad tycker sd om regeringens förslag att staten ska ge ersättning åt tvångssteriliserade transpersoner enligt samma modell som ersättningar getts åt andra tvångssteriliserade grupper?...
Sd har möjlighet att skaffa mindre transnegativ politik.

Emelie Nixon
har kommenterat följande.
.... Jag är politisk sekreterare för Per Ramhorn och nu har jag pratat med honom om ditt brev. Per säger att vi väntar in propositionen innan vi uttalar oss, så vi får återkomma då....
Regeringen har signalerat att det blir en proposition i början av 2018. Därefter har oppositionspartier några veckor på sig att lämna eventuella alternativa förslag. Att sd inte direkt avfärdar statlig ersättning är förvisso ett positivt tecken. Men det kan också bara betyda att de inte formellt tagit ställning emot.

Sd har en gyllene möjlighet att skaffa sig en mindre transnegativ politik genom att stödja ersättning för tvångssteriliserade transsexuella. Om de inte tar den chansen får de skylla sig själva.

måndag 6 november 2017

Partistyrelsen i l vill tyvärr inte förbjuda slöjor i grundskolan.
Det här är nionde och sista delen av min granskning av handlingarna inför Liberalernas landsmöte 17-19 november Jag kommer här på bloggen bara kommentera om landsmötet i någon del inte följer partistyrelsens rekommendationer eller om det i övrigt tar något principiellt viktigt beslut.

Partistyrelsen rekommenderar bifall till följande från skolpolitiska gruppen.
.... Elever ska inte undantas från simundervisning, eller undervisning i sex- och samlevnadskunskap. Skollagen ska följas. Uppdelning av undervisningen mellan tjejer och killar ska endast kunna göras tillfälligt och av pedagogiska skäl – inte permanent och av religiösa skäl. Nya religiösa friskolor ska ej tillåtas, befintliga ska inte kunna utvidga sin verksamhet. Inspektionen av religiösa friskolor och förskolor ska skärpas. Huvudmän som inte följer läroplanens normer och värdegrund ska inte få bedriva skola och förskola....
Partistyrelsen föreslår en något udda kompromiss. För det första tillåter förmodligen Europakonventionen inte att Sverige förbjuder inrättande av nya religiösa friskolor. Däremot är det nog möjligt att stoppa att de får skattepengar, om inte annat bör vårt land driva det inför Europadomstolen. Förslaget borde vara att de elever som redan finns i religiösa friskolor ska få slutföra sin utbildning. Men att skolorna i övrigt inte får statsbidrag.

Slöjor bör förbjudas i grundskolan.

I motion F20 vill bl.a. Maria Winberg Nordström, kommunalråd i Helsingborg, att slöjor ska förbjudas i grundskolan.
.... Svensk grundskola ska vara likvärdig och jämställd. Därför ska vi varken tillåta eller acceptera att elever bär uttryck för förtryck. Barn ska ha rätt att växa upp fria från hedersförtryck och samhället har ansvar att skydda deras frihet. Ett exempel på uttryck för förtryck är när barn, flickor, bär slöja. Grundskolan ska vara en fredad zon där samhället ska skydda flickors och pojkars frihet från hedersnormer och förtryck. Religion får inte användas som ursäkt för att inskränka andra människors frihet. Det finns gränser för vad det svenska samhället ska tolerera i religionens namn. Vi anser att en gräns ska dras där religion används som alibi för att negativt särbehandla eller förtrycka andra människor. Slöjan är inte vilket plagg som helst. Den går inte att jämföra med keps, hatt eller någon annan huvudbonad. Slöjan är ett uttryck för kvinnoförtryck och hedersnorm. Slöjan är en klädkod för hederskulturen och signalerar att bäraren är kysk och ärbar. Slöjan som klädkod är ett konkret uttryck för det religiöst motiverade kravet på kvinnor och flickor att dölja sin kropp. Slöjan har direkt koppling till familjens heder. Samma krav ställs varken på pojkar eller män. Denna regel att kvinnor ska täcka sig är en del i ett helt system med värderingar och regler som går ut på att mannen är överordnad och kvinnan är underordnad, att kvinnor och flickor har mindre frihet än män och pojkar, att kvinnor har mindre makt över sitt liv än män. Bruket att bära slöja motiveras med religion och tradition. Sverige har grundlagsskyddad religionsfrihet. Denna frihet där var och en får ha sin tro och utöva den är värdefull. Men enligt vår mening måste det finnas en skillnad mellan individens frihet att tro, tänka, tycka vad hen vill och beteenden som motiveras av religiösa skäl. Människor ska självklart vara fria att uttrycka sin religion. Men det är att gå för långt när uttryck för religion används för att legitimera beteenden som förtrycker andra. Barn väljer sällan sin religion. De påverkas av föräldrarnas eller påtvingas föräldrarnas religion. Liberalernas landsmöte  Om liberaler har värderingen att grundskolan ska vara likvärdig och jämställd och har konstaterat att slöjan är ett uttryck för förtryck av flickor och kvinnor så menar vi att Liberalerna som parti också behöver dra en slutsats. Grundskolan ska för eleverna få vara en fristad där jämställdhet och jämlikhet råder och elever ska slippa uttryck för ojämställdhet och förtryck. Därför ska det heller inte vara tillåtet för barn att bära slöja eller andra symboler med liknande innebörd i grundskolan. Kampen för ökad jämställdhet vinns stegvis. Det är bra att detta nästa steg tas inom ramen för grundskolan eftersom den är obligatorisk och samhället kan ingripa om anhöriga förvägrar flickor rätten till skolgång. Jämställdhet går före religion....
Debatten är alltför viktig för att överlåtas till sd.

Jag håller med. Har själv föreslagit samma sak tidigare här på bloggen. Nu kanske Liberalernas partistyrelse skulle våga föreslå bifall till motionen. Men icke. De fegar ur. Partistyrelsen rekommenderar att motionen ska betraktas som besvarad.
.... Partistyrelsen är medveten om att det går att se slöjan i det ljus som motionerna tar sitt avstamp i. Samtidigt är partistyrelsen inte beredd att på det sätt som önskas begränsa möjligheten att bära slöjan eller andra religiöst präglade plagg i förskola och skola...."
Den här principiella debatten, om att värna barns frihet från reaktionära seder, är alltför viktig att överlåtas till främlingsfientliga grupper. Landsmötet bör yrka bifall till motion F20.

Liberalerna försämrar sin trovärdighet om "ensamkommande barn".

Det här är åttonde delen av min granskning av handlingarna inför Liberalernas landsmöte i november.
.... Partistyrelsen konstaterar dessvärre att Migrationsverkets åldersbedömningar inte har fungerat tillfredsställande. Vi ser positivt på att medicinska åldersbedömningar görs vilket bidrar till den rättsliga kvaliteten på Migrationsverkets sammantagna åldersbedömningar. Det är också positivt att åldersbedömningar ska kunna göras tidigare i asylprocessen. Barn ska behandlas som barn och de ska få det stöd och hjälp de behöver. Det är dock enligt partistyrelsen oroande att det kan finnas personer som felaktigt fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket....
Om någon visat mig det där och jag skulle kommentera vilket parti det var från hade jag gissat mp. Men det är faktiskt l. Det har varit många larm om att män som egentligen är vuxna bor tillsammans med unga tonårspojkar. Vissa av de senare har utsatts för sexuella övergrepp av äldre individer. Men det kommenterar inte partistyrelsen i l. Inte heller att det är betydande kostnader för HVB-hem. Den man som är äldre än 18 år kostar ca 1,5 miljoner om året på ett HBV-hem för minderåriga.

Bra att l:s partistyrelse bekänner färg.

När jag träffat "ensamkommande barn" har de flesta verkat vara 18-22 år (de killarna jag mött har varit hur trevliga som helst men det är en annan sak). Men Liberalernas partistyrelse struntar i det. De oroar sig för att någon som kallat sig 17 år blivit definierad som att vara 18 år eller äldre. Istället borde de kommenterat att "vuxna ska behandlas som vuxna". Liberalerna försämrar kraftigt sin trovärdighet i debatten genom att naivt föra en retorik som vore den hämtad från mp.  Men det är bra l bekänner färg, nu kan vi placera dem i samma kategori som mp, v och fi i den debatten. De attackerar Migrationsverket istället för de vuxna män som felaktigt kallat sig minderåriga.

Om någon sådan där kommentar skulle komma ifrån något borgerligt partiet trodde jag att det skulle bli c. Men t.o.m de håller sig för goda för det nu tydligen (jag granskade deras handlingar inför stämman tidigare i höst).

Med vänner som l-partistyrelsen behöver l-politiker inga fiender.


Uppdatering 1.

En gåta.


Liberalernas migrationspolitiske talesperson Fredrik Malm resonerar ofta klokt och nyanserat om flyktingpolitiken. Han är förvisso inte med i partistyrelsen. Men jag utgår från att han blivit konsulterad.  Om han accepterat formuleringarna om ensamkommande unga är det en gåta. 

fredag 3 november 2017

Sd avslöjar inom kulturpolitiken att det inte är ett "vanligt borgerligt parti".


Det är viktigt att förstå vilket parti HBTQ-negativa och främlingsfientliga Sverigedemokraterna är. Av sina motståndare har de ofta kallats nazister (helt fel) och att de vill förvandla Sverige till en halvdiktatur som Ryssland (även det fel om än det säkert finns några i partiet som i smyg gillar Putin). Sverigedemokraterna är inte ett parti som gillar den liberala västerländska demokrati som utvecklats successivt. Skydd för minoriteter är de skeptiska emot.

Det betyder inte de förkastar parlamentarism, yttrandefrihet och flerpartisystem. Däremot att de är för en typ av "auktoritär demokrati" som nuvarande regeringarna i Ungern och Polen. För sd är "den nationella sammanhållningen" avgörande. Därför vill de skattepengar till kulturen ska främja det målet. Kultur som motverkar målet ska inte få pengar även om det har hög konstnärlig kvalité, det är precis den politiken ultra-konservativa regeringen i Ungern för. Kulturen reduceras till ett verktyg för att "stärka nationella identiteten".

Sd är för en mer styrd kultursektor.

För oss som är liberaler är det givetvis främmande. Om sd skulle få makten hade de säkert inte infört diktatur och stängt fria teatrar. Men de hade fört en annan kulturpolitik, mer styrd politiskt. Det är därför sd inte kan betraktas som ett "vanligt borgerligt parti" (för övrigt vill de ofta spendera mer pengar på offentliga sektorn än s och mp om man räknar bort deras besparingar inom invandring och integration).

Helds HBT-nyheter är inte partipolitisk eller för den delen blockpolitisk. Hade jag bott i Tyskland skulle jag som socialliberal röstat på socialdemokratiska SPD före nyliberala FDP och kristdemokratiska CDU-CSU. Jag är tydlig med att övriga svenska riksdagspartier bör kunna föra informella samtal med sd i riksdagen Däremot inte formella förhandlingar.

Sd är inte för det västerländska demokratiska projektet helt och hållet.


Uppdatering 1.

Beröringsskräcken emot sd är fånig.

Nye m-ordföranden Ulf Kristersson har ökat stödet för partiet betydligt. Jag är inte förvånad. Han beter sig som någon som skulle kunna bli statsminister. När det gäller Anna Kinberg Batra var det tveksamt. Nu kanske någon invänder att det handlar om kön. Absolut inte. Jag tycker att Annie Lööf också är någon som skulle kunna bli statsminister.

Jag är dock negativ till att Kristersson framfört att han inte ens vill föra samtal med sd. Då återgår m till beröringsskräcken. Det är negativt för svensk politik. Förmodligen handlar det här taktiska spelet om att få en gemensam attityd inom Alliansen. Men beröringsskräcken gentemot sd är på allvar, den är ett problem. Om Kristersson inte ens kan ta en fika med Åkesson (sd) eller för den delen med Sjöstedt (v) om något aktuellt problem i riksdagen, hur "vuxen" är han då?

onsdag 1 november 2017

Kicki Danielsson fick mig att vackla om flyktingpolitiken.Kanske ni precis som jag brukar följa "Så mycket bättre". Det är ett av få program jag noga kollar.

Kicki Danielsson (bilden) framförde At the border (Youtube) för någon vecka sedan. Den där människan som i media ofta reducerats till att vara "dansbandssångerska" blev flyktingaktivist (sic!). När det gäller rösten var det här nog inte Kikkis bästa låt. Men kolla hennes ansikte, hon vet precis hur hon ska använda det. Hennes musikaliska referens till "What´s going on" (om svartas situation i USA). Och arrangemanget till låten är något extra.

Ni som följer min blogg vet att jag tagit ställning för att Sverige ska bedriva en stram men inte omänsklig flyktingpolitik närmaste 10 åren. Men några sekunder vacklade jag när jag lyssnade på låten. Sedan konstaterade jag igen att flyktingpolitiken måste vara långsiktigt hållbar.

Förfärligt att många unga ensamkommande försöker ta livet av sig.

Avgörande är givetvis att Kicki Danielsson inte är någon artist långt ut på vänsterkanten. Då hade jag struntat i henne. Hon har ofta ogillat att bli politisk. Kicki är skåning precis som jag är. Men det här visar även vilken roll kulturen spelar.

Det förs nu en debatt om ensamkommande unga utan asylskäl ska utvisas till Afghanistan. Jag är emot att ge amnesti, det skulle bara riskera att fler unga lockades hit av människosmugglare för att hamna i samma situation. Dessutom bör varje ärende prövas individuellt. Men jag konstaterar också att många ensamkommande som riskerar utvisning till Afghanistan försökt ta livet av sig. Det är förfärligt. Ingen empatisk människa kan vara oberörd av det.

Ibland verkar det som att det bara finns två sidor i flyktingdebatten. Men i själva verket är vi många som tycker det här är komplicerat även om vi råkat bli för en stram eller generös flyktingpolitik.

tisdag 31 oktober 2017

L:s partistyrelse inte emot att låta 6-åringar byta kön juridiskt.


Det här är sjunde delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i november.

I motion J16 vill några l-politiker, däribland Mats Nordström som är ordförande för HBT-liberaler, att åldersgränsen för juridiska könsbyten ska avskaffas eller "i händelse av att yrkande 1 inte bifalls, ska verka för en lagändring där åldersgränsen för juridiskt könsbyte med vårdnadshavares samtycke ska vara sju år."
.... HBT-liberaler är glada att Liberalerna redan stärkt denna grupp genom att på förra landsmötet besluta att slopa åldersgränser vid medicinsk och kirurgisk könskorrigering. Detta för att överlåta beslutet till professionen. Som en konsekvens av detta bör i första hand åldersgränsen för juridiskt könsbyte tas bort. I andra hand bör åldersgränsen i likhet med i Norge sänkas till sju år för byte av juridiskt kön med vårdnadshavares samtycke.... En sådan administrativ åtgärd är också reversibel.....
Partistyrelsen försiktigt positiv till att låta 6-åringar byta juridiskt kön.

Partistyrelsen yrkar avslag till att helt avskaffa åldersgränsen och att andra yrkandet bör betraktas som besvarat.
.... I motion J16 yrkande 1 yrkas som sagt att åldersgränsen helt tas bort för byte av juridiskt kön. Tolkat bokstavligt skulle det innebära att även mycket små barn, även innan de kan skriva eller ens tala, skulle ha rättslig handlingsförmåga att självständigt och utan vårdnadshavarnas samtycke lämna in ansökningar och få dem prövade av myndigheterna. Partistyrelsen är mycket tveksam till om detta är förenligt med den generella principen att vårdnadshavaren har skyldighet att ansvara för barnets personliga angelägenheter. I Norge ändrades lagstiftningen om ändring av juridiskt kön den 1 juli 2016. Den nya norska lagstiftningen innebär att barn som fyllt 16 år har rätt att själva ansöka om byte av juridiskt kön. Om barnet är mellan 6 och 16 år ska ansökan göras av vårdnadshavarna gemensamt med barnet. Om barnet inte fyllt 6 år görs ansökan av vårdnadshavarna, och ett villkor är då att det finns intyg från sjukvården på att barnet har en medfödd osäker somatisk könstillhörighet. Även i det fallet ska barnet ges möjlighet att ge uttryck för sin egen åsikt, om det är möjligt. Partistyrelsen anser att det är viktigt reglerna för vid byte av juridiskt kön ger goda möjligheter för unga transpersoner att leva i enlighet med sin könsidentitet. Var de exakta åldersgränserna bör ligga bör också vara samordnade med vilka åldersgränser som gäller för barns rätt att fatta egna beslut i andra frågor. Den norska lagstiftning som infördes 2016 är intressant och erfarenheterna av den bör vägas in..... 
Jag vet förvisso inte vad motionens intentioner är men det är förmodligen att misstolka den att tro att syftet är unga barn ska få byta kön juridiskt utan vårdnadshavarnas samtycke. När det gäller sakdebatten är den norska lagen precis som partistyrelsen konstaterar intressant. Däremot vidhåller jag att åldersgränsen för medicinska ingrepp ska vara 15 år (med vårdnadshavarnas godkännande för 15-17-åringar) förutom när det gäller intersexuella, barn som föds med otydlig könsidentitet. När det gäller 15-17-åringar ska möjligheten till "dispens" också vara ytterst restriktiv. "Könsbytesoperationer" är ofta nästan omöjliga att förändra om individen ångrar sig. Att tro att ett barn är moget att ge tillåtelse till en sådan operation före 15 års ålder är bara absurt.

Transnegativ motion.

Andreas Holmberg har, igen, lämnat en transnegativ motion, J18.
.... att Liberalerna verkar för att de subjektiva könsbegreppen från 1 juli 2013 avskaffas, så att begreppen ”man och kvinna” åter motsvarar ”hane och hona” och så att den som föder sitt barn återigen definieras som barnets mor och inget annat, oavsett vad hen subjektivt upplever sig som 2. att om ovanstående yrkande inte går igenom, Liberalerna i så fall verkar för att alla återstående Mödravårdscentraler byter namn till Barnmorskemottagningar eller liknande, eftersom alla barn, om de queera könsbegreppen består, ju inte längre kan sägas vara födda av mödrar. Eftersom varje ifrågasättande av människors upplevda könstillhörighet tydligen alltid uppfattas som kränkande, och eftersom jag inte åter vill dra på mig reprimander från partistyrelsen, avstår jag den här gången från mer utförliga motiveringar....
Partistyrelsen vill avslå motionen.
.... Motion J18 yrkande 1 får tolkas som ett förslag om att återinföra kravet på att en person måste ha genomgått sterilisering för att få byta juridisk könstillhörighet. Detta krav slopades 2013, vilket det liberala partiet var pådrivande för. I yrkande 2 i samma motion föreslås i andra hand att mödravårdscentraler byter namn till barnmorskemottagningar eller liknande. Partistyrelsen ser ingen anledning att frångå den gällande partilinjen och anser inte heller att landsmötet bör fatta beslut i detaljfrågor som vilka beteckningar som sjukvården ska använda för olika mottagningar.... 
Jag håller med partistyrelsen.

måndag 30 oktober 2017

Robert Hannah förtjänar kritik om könsneutrala personnummer.Det här är sjätte delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i november.

I motion B101 föreslås att l "tar initiativ för att skrota de osäkra, otidsenliga och integritetskränkande personnumren och att Sverige i stället inför ”individkoder” som bygger på en och samma individs biometri, DNA m.m., så att alla inom Sveriges gränser kan identifieras på ett rättssäkert sätt".
.... Personnummer enligt den svenska modellen är den mest centrala grundläggande identitetsbärande kod vi har. I sin nuvarande konstruktion så är den inte säker och dessutom integritetskränkande då både ålder och kön avslöjas, vilket i de allra flesta fall saknar relevans....
I motion B102 argumenteras för könsneutrala personnummer.
.... att Liberalerna tar ställning för att personnummer ska vara könlöst....Genom att göra personnummer könlöst så slipper vi en gång för alla den onödiga komplikationen att de som vill byta kön även måste byta personnummer. Det var säkert en smart idé när personnummer infördes, men tiderna förändras....
Partistyrelsen yrkar på att båda motionerna bör betraktas som besvarade.
.... Partistyrelsen är inte beredd att avskaffa systemet med personnummer. Att sekretessbelägga dem skulle allvarligt försvåra insynen i offentlig verksamhet, som ju ofta berör myndighetsutövning mot enskilda.... Även om partistyrelsen förstår att det för den enskilda i vissa fall kan vara omständligt att byta personnummer vid byte av juridiskt kön, är den omständighet att juridiskt kön framgår av numret viktigt bland annat för forskning och kartläggning av exempelvis jämställdheten mellan kvinnor och män....
Centerpartiet höll sin stämma (kongress) i september. Partistyrelsens, av stämman godkända kommentar, var att könsneutrala personnummer bör införas om möjlighet till könsindelad forskning finns kvar, annars inte. Något som är absurt är att öppet homosexuelle partistyrelseledamoten Robert Hannah (bilden) inte reserverat sig i partistyrelsen. Trots att han själv lämnat förslag i riksdagen om att införa könsneutrala personnummer. Det har han däremot gjort när det gäller flera andra ställningstaganden från partistyrelsen. 

Liberalerna kan bättre om könsneutrala personnummer.

Robert Hannah bör som HBTQ-engagerad politiker engagera sig för att ansvarigt förberedande utskott vid landsmötet yrkar bifall till motion 102. I andra hand en kommentar liknande den från c. Norge har redan infört reformen. Det förenklar för en del transpersoner. Givetvis ska det finnas könsindelad forskning när det finns betydande ojämställdhet men det bör utredas om det kan göras genom att varje personnummer kopplas till ett register hos en myndighet och där identifieras med "man", "kvinna" eller "annat (tredje kön)".


L-politiker vill tillåta bordeller.

Det här är femte delen av min granskning av handlingarna till Liberalernas landsmöte i mitten av november.

I motion E39 argumenterar Vladan Lausevic, Andreas Froby och Mireya Melander för att avskaffa sexköpslagen och tillåta bordeller.
.... Staten ska motarbeta och ta åtgärder mot slaveri, människohandel och bedrägerier. I övrigt bör inte staten göra det svårt för vuxna människor och deras sätt för hur de vill försörja sig. Fördelarna med att legalisera både sexarbete och köp av sexuella tjänster vore följande: • Människor inkluderas och behandlas värdigt i samhället • Arbete och köp kan beskattas via direkt eller indirekt beskattning • Sexarbetare kan organisera sig fackligt och påverka sina arbetsliv • Kriminella nätverk får det svårare att ägna sig åt människohandel • Staten kan lägga mer energi på att agera mot brott som människohandel Att legalisera sexarbete handlar primärt om att inkludera människor i samhället och på arbetsmarknaden. Sexarbetare får därmed möjligheten till sina ekonomiska och sociala rättigheter som egenföretagare, bordellanställda, fackföreningar, tillgång till vård, bättre bemötande hos myndigheter som Polisen. ....
Partistyrelsen yrkar avslag på motionen.
.... Motionären synes beskriva ett tänkt idealscenario som skiljer sig från den reellt existerande sexhandeln. Påståendet att en legalisering av prostitution skulle slå undan benen för den organiserade brottsligheten har inte täckning i erfarenheter från andra länder. I Sverige anser rättsväsendets företrädare tvärtom att förbudet mot köp av sexuella tjänster hjälper dem att arbeta aktivt mot de kriminella som exploaterar de människor, främst kvinnor, som är offer i sexhandeln.... 
Många människor i Sverige som säljer sex är tydligen generellt emot lagen. Det enligt Pye Jakobsson som i föreningen Rose alliance är engagerad för sexsäljares rättigheter. Många tycker den har försämrat deras situation. För övrigt är det få sexsäljare som vill kallas prostituerade, de flesta betraktar den beteckningen som stigmatiserande. Det finns nog inget svenskt politiskt område senaste 20 åren där svenska politiker oftast struntat i föra dialog med de närmast berörda som just när det gäller män, kvinnor och transpersoner som säljer sex. Det är inget annat än förmynderi.

Nederländerna har delvis svängt åt mer restriktivitet.

Principiellt är jag som liberal för motion 39 (som är identisk med policyn från Rose alliance). Men debatten är mer komplicerad än så. Som partistyrelsen kommenterar är ideal en sak, verkligheten en annan. De två länder i Europa som är närmast motionens intentioner är Tyskland och Nederländerna. Majoriteten av Nederländernas parlamentsledamöter har dock efter indikationer om betydande människohandel svängt något. De vill inte avskaffa den sexliberala lagen, men däremot gett möjlighet att stänga många bordeller. Man trodde att legalisering av bordeller skulle slå ut trafficking. Det blev inte så. Tvärtom. Tyskland är sexliberalast. Den enda restriktionen är att lokala politiker har rätt att förbjuda sexsäljare att erbjuda sina tjänster offentligt i vissa delar av en stad.

Det bör startas en utredning om sexköpslagen bör avskaffas.

Jag betraktar det inte som någon mänsklig rättighet att få köpa sex. Många men definitivt inte alla som säljer sex har sociala problem. Min ingång i debatten handlar istället om "harmreduction". Svenska politiker är ofta tvärsäkra att sexköpslagen är lämpligaste metoden. Det bör startas en utredning om det är lämpligt att avskaffa den. Det bör föras en dialog med de närmast berörda, sexsäljare. Att tillåta bordeller är jag däremot synnerligen skeptisk till. Argumentet är att sexsäljare känner sig tryggare där. Å andra sidan är det lättare dölja människohandel också.

Till sist handlar det om de män, kvinnor och transpersoner som finns i branschen. Om vad som är bäst för dem. De flesta borde konstatera att det här inte är en enkel debatt.


söndag 22 oktober 2017

Kd blir för skadestånd för tvångssteriliserade transsexuella.


Kristdemokraternas riksting (kongress) har avslutats.

Maria Hansson Nielsen (bilden) som är öppen transperson vill i motion 5.23. att partiet tar ställning för att ge skadestånd till tvångssteriliserade transsexuella. Partistyrelsen yrkar bifall till motionen. S-mp-regeringen planerar lämna en proposition om det våren 2018. Den lär få stöd av de flesta partier men viss tveksamhet har det varit om riksdagens konservativa partier, sd och kd, skulle stödja det. Nu har tydligen partierna i Alliansen enats om att vara positiva. Hur sd ska hantera det är otydligt. Som enda parti var de emot att avskaffa sterilitetskravet i lagen om könstillhörighet.
.... Att genom sterilisering beröva en människa möjligheten att få barn, och därigenom hindra livet, är ett mycket genomgripande och allvarligt ingrepp. En tolkning av naturrätt som sedan lång tid gjorts i kristen tradition är att överheten – det offentliga – därför saknar eller har oerhört begränsad rätt att påtvinga sterilisering av en person. De krav som tidigare ställdes på avsaknad av fortplantningsförmåga för att en person skulle få möjlighet att fullfölja en könskorrigering var påtvingade och har orsakat lidande.... De synpunkter som kan komma på utformningen av lagstiftningens kriterier och ersättningsbeloppets storlek bör beaktas innan Kristdemokraterna tar ställning i dessa delar. Partistyrelsen menar dock att det står klart att vi bör ställa oss bakom kravet på att ersättning ska ges till transsexuella som tvingats till sterilisering för att ge dem upprättelse....
Kravlöshet gagnar inte invandrare.

Intressant är att kd börjar vackla när det gäller krav för att få bli medborgare. Kd har varit ett av de partier som varit emot att någon ska kunna svenska för att få bli medborgare. Nu vill dessbättre partistyrelsen i en kommentar till motion 2.43. förutsättningslöst utreda villkoren för att bli medborgare. Men det är trots det något fegt. Partistyrelsen borde förklarat att ska man bli medborgare i Sverige ska man kunna kommunicera på svenska. Nästan alla kristdemokratiska partier i Europa är ense om att krav på kunskaper om landets nya språk ska ställas för medborgarskap. Förutom kd. Förmodligen handlar det om typisk svensk "snällism". Kravlöshet gagnar ingen.

F.d. ledamoten i EU-parlamentet Lennart Sacredeus, ökänd för sin homofientlighet, vill i motion 3.16. att "partistyrelsen får i uppdrag, utifrån varje barns internationella rätt till en mor och en far, verkar för att riva upp den svenska lagen om ensamståendes rätt till offentlig finansiering av konstgjord befruktning.". Partistyrelsen vill betrakta den som besvarad.
.... Problematiken med vad motionären anför, att riva upp den nyligen antagna lagen, skulle dock varken bidra till stabilitet eller säkerhet i frågan. Kristdemokraterna var emot den proposition motionären åsyftar och har så fortsatt varit efter att lagen trädde ikraft. Men, att nu riva upp en antagen lag utan att samtidigt kunna presentera ett konkret motförslag skulle knappast förbättra för de barn det ytterst handlar om. Istället behöver partiet fortsatt jobba för en förändring där politiken måste lämna det förhärskande vuxenperspektivet....
Sd ensamt om att vilja försämra HBTQ-rättigheter.

Det är intressant att kd nu accepterar att ensamstående kvinnor får bli inseminerade vid kliniker även om partiet ännu är principiellt emot det. Det betyder att de inte vill försämra någon reform inom HBTQ-politiken. Att ensamstående kvinnor ska få bli inseminerade vid kliniker är inte bara positivt. Jag själv förklarade att jag inte var entusiastisk inför det men inte heller var tydligt emot. Det är svårare att vara ensamförälder. När reformen nu finns på plats bör den behållas.

När vi närmar oss riksdagsvalet 2018 kan vi konstatera att Sverigedemokraterna är ensamt om att vilja försämra HBTQ-rättigheter.


lördag 21 oktober 2017

Vi liberaler har ibland varit för tvärsäkra i abortdebatten.


Ni känner säkert till de få svenskar som är emot möjligheten att göra abort. Tokiga högerkristna. Själva är vi en del av det moderna samhället. En abort är inget problem.

Vi som är progressiva kan förvisso håna de konservativa. Ofta med rätta. Men debatten är inte enkel.

För flera år sedan skrev en kvinnlig ledarskribent i moderata Svenska dagbladet en krönika om att nuvarande abortlag bör behålla men den avslutades med.
.... Varje abort är faktiskt något oehört sorgligt....
Abortdebatten är komplicerad.

Abortdebatten är annorlunda. Den handlar inte bara om vad vuxna ska få göra i ett västerländskt samhälle. Därför att det finns någon annan där - ett foster. Vi liberaler har ibland inte tagit en del kvinnors oro på allvar. "Gör en abort - det är din kropp". Som om det vore så enkelt. Som att en kvinna inte fattar att genom ett abortbeslut dödas ett foster. Inte mördas. Men dödas.

Det offentliga bör erbjuda varje ung kvinna (och juridiskt gravid man) socialt och ekonomiskt  stöd för att behålla sitt barn. Men om hen inte vill det måste det till sist var hens beslut. Allt annat vore absurt. En abort blir inte ett dyft bättre etiskt för att en läkare välsignat den.

Vi liberaler håller på att förlora debatten om sena aborter.

Vi liberaler bör konstatera att vi håller på att förlora debatten om att det ska ges dispens till vecka 22. Den bör sänkas så snabbt som möjligt av Socialstyrelsen till vecka 20. Att tvinga vårdpersonal att hantera aborterade foster som kämpar för att leva är fruktansvärt. Tyvärr exploaterar sd den debatten för att sänka gränsen för fri abort från vecka 18 till vecka 12. Trots att inget foster klarat sig vid vecka 18. 

Journalister har konfronterat liberalen f.d. presidenten Barack Obama (bilden) om varför han är för fri abort. När han ska förklara det tar det typ 15 minuter. Han tar abortmotståndarnas argument på allvar och bemöter dem. Det borde vi svenska liberaler också göra. Andelen som vill förbjuda aborter i USA är högre (sic!) än på 1970-talet medan attityder i övrigt blivit betydligt liberalare. Andelen som är emot abort är på samma nivå bland kvinnor som män i USA. Samma nivå bland unga som äldre. 

Och USA:s president Donald Trump kollar sådana opinionsmätningar. Jag lovar.

Uppdatering 1.

Problem att Sverige har ovanligt många aborter.

Vad är som gjort att många av oss liberaler har undvikit att problematisera aborter? Delvis därför att abortmotståndare inte sällan är rabiata. Jag har själv blivit anklagad för att "stödja mord". Hur resonerar man sakligt med en sådan människa? Man känner bara förakt och lämnar dialogen. Om vi offentligt skulle hävda att de delvis har rätt, att aborter är komplext, har risken funnits att fri abort till vecka 18 så småningom skulle försämras. Därför har många liberaler utåt låtsats som att aborter är oproblematiskt.

Det finns ett uttryck som heter "det krävs två för att dansa tango". Mitt tips till folk som är kritiska emot nuvarande abortlag är inte kalla oss liberaler för "mördare". Där försvinner möjligheten till dialog. Men visst har vi liberaler ibland också bidragit till polariseringen.

Sverige har ovanligt många (tidiga) aborter. Och det är faktiskt ett problem för många kvinnor.När vi liberaler inte tar det på allvar spelar vi sd rakt i händerna.


Uppdatering 2.

Jag stödjer Sverige nuvarande abortlag och är emot "samvetsfrihet".

Sverige har Europas mest generösa lag när det gäller fri abort, till vecka 18. Jag vill den lag som infördes på 1970-talet ska behållas (sedan bör Socialstyrelsen inskränka rätten till dispens från vecka 22 till vecka 20 men det är inte något riksdagen ska blanda sig i). Jag är även emot "samvetsfrihet" när det gäller aborter. Det där kan dock ofta lösas på arbetsplatser. Om någon barnmorska tycker sena aborter är jobbiga kan hen vänligt be en kollega om att göra det istället, lämpligen genom att kontakta sin chef om byten av arbetsuppgifter. Men det ska inte vara någon rättighet.

Sd vill att det ska vara en generell rättighet för barnmorskor att slippa utföra aborter. Kd att landsting-regioner som arbetsgivare ska få lov att besluta om att införa rätten för sina anställda. Jag är emot båda förslagen. Men det här borde kunna lösas praktiskt på många arbetsplatser.

Till sist bör dock varje avdelningschef ha befogenhet att beordra en barnmorska att delta vid aborter inom lagens ramar om det inte kan lösas praktiskt i övrigt. Det är vad debatten ytterst handlar om.

Samvetsfriheten har urholkat möjligheten till abort i flera länder. I Italien måste en kvinna som vill få en abort utförd ibland åka 20 mil. Det är oacceptabelt.

Ultra-konservative Lars Adaktusson blir andre vice ordförande i kd.


Häromåret samtalade jag med en person i Kristdemokraterna som är hyfsat central i partiet och som är engagerad för att göra partiet HBT-vänligare. Hen är öppet heterosexuell. Jag ville kolla attityden hos partiledarna.

Alf Svensson
.... Han var homofob....
Göran Hägglund.
.... Han var konservativ när han blev ordförande men ändrade sig delvis senare, blev så småningom mer HBT-vänlig.....
Ebba Busch Thor
.... Hon är HBT-vänlig men har inte stöd för det i hela partiet....
Att en hyfsat ledande kd-politiker avslöjar det för mig som är tydlig med att jag är liberal och inte kristdemokrat inger en viss respekt.Jag kollade inte om hur hen bedömer Lars Adaktusson (bilden) som idag blivit andre vice ordförande i kd och slagit ut HBTQ-vänligare Emma Henricsson.

När kd började engagera sig i Stockholm pride 2016 var Henricsson en av de som deltog. Hela partiledningen i kd stödde beslutet. Adaktusson var däremot en av de som tyckte det var hemskt att kd deltog i ett evenemang för HBTQ-personers rättigheter.

Adaktusson borde "göra en pudel".

Lars Adaktusson började jobba på den kristna tidningen Dagen på 1970-talet. Idag har den förvandlats till en kristet-konservativ tidning utan extremism. På 1970-talet var dock Dagen extrem, hade ett budskap jämförbart med högerkristna i USA. I en artikel i tidningen hävdades att homosexuella var "besatta av demoner" och att demonutdrivning var "boten". 1978 likställdes åldersgränsen för samkönade och olikkönade relationer till 15 år (innan hade den varit 18 år för homorelationer) En synnerlig viktig seger för gayrörelsen. Och för mänskliga rättigheter, rätten att inte diskrimineras. I den situationen skrev Lars Adaktusson och en kollega från Dagen en bok där den reformen kommenterades som ett negativt tecken på hur samhället utvecklats. Absurt.

Givetvis är det möjligt, och troligt, att Adaktusson, precis som många andra, radikalt bytt åsikter om homosexuellas rättigheter sedan 1970-talet. Men han borde faktiskt "göra en pudel" för sitt engagemang hos en extremisttidning på 1970-talet och att då publicerat en bok med extremt homofientligt innehåll. Precis som någon politiker idag borde göra det om hen för 35 år sedan jobbat för en rasistisk tidning.

Några saker ska du Lars Adaktusson ha klart för dig.

1. Du bör precis som många andra kd-politiker redan gjort ompröva dina attityder när det gäller HBTQ-rättigheter. Men jag betvivlar du har förmågan till det. Du var emot kd:s beslut att samkönade par ska bli prövade som adoptivföräldrar. Du var emot att kd skulle delta vid Prideevenemang.  Du förlorade.

2. Jag ska följa dig till valet 2014. Ditt utrymme för att sprida HBTQ-fientliga kommentarer blir närmast noll. Du kanske vill förvandla svensk HBT-politik till polsk. Det blir inte så. 

Du vann onekligen en seger när du slog ut HBTQ-vänligare Emma Henricsson idag.

Men värderingskampen finns kvar. Om respekt för HBTQ-familjer. Och i den kampen förlorar du så småningom. Din HBTQ-negativa agenda har ingen framtid. Jag lovar.

fredag 20 oktober 2017

Till röd-gröna. Avveckla inte boendet för min mamma.


Jag brukar inte blanda mig i den vanliga höger-vänster-debatten här. Men ska göra ett undantag.

Min mamma är dement. Hon bor på Valkyrian i Tomelilla. Det är privatägt. Jag har själv jobbat inom kommunal äldreomsorg några somrar som ung. Valkyrian är den bästa äldreomsorg jag mött. Jag försökte verkligen pressa min mamma om hon var missnöjd med något men det var hon inte. De boende får välja mellan flera rätter när det gäller lunch (eller middag som vi kallar det i Skåne). Varje dag finns det aktiviteter. På ett kommunalt boende hade det kanske funnits en skylt - Roswita Persson. Här fanns istället budskapet "Här bor Roswita". Det är sådana detaljer som gör ett boende trivsammare.

Dåliga verksamheter - privata som offentliga - ska avvecklas.

Det enda jag vill med den här berättelsen är att förklara att Valkyrian är bra privatägd äldreomsorg. Jag vet mycket väl att det finns dåliga vinstdrivande verksamheter inom välfärdssektorn. Precis som det finns misskötta offentligt ägda sådana. Forskningen visar att privat och offentlig äldreomsorg är ungefär lika bra. Men olika alternativ kan inspirera till förbättringar. Dåliga verksamheter - privata eller offentliga - ska avvecklas.

Nu vill röd-gröna politiker att ett boende som Valkyrian ska avvecklas. Eftersom Alliansen och Sverigedemokraterna har majoritet i riksdagen och lär få det i riksdagen efter valet 2018 blir det förmodligen inte verklighet. Att det är v som drivande är ingen hemlighet. Men det finns många kloka pragmatiska socialdemokrater. Kjell-Olof Feldt är en sådan. Socialdemokraterna har jämlikhet som mål - men metoderna kan variera. Ge inte efter för Vänsterpartiet.

Avveckla inte boendet för min mamma.

Uppdatering 1.
Jämlikhet ett mål för s men metoderna kan variera.

För mig är det en sorg i sig att min mamma blivit dement. Att hon kanske skulle tvingas bort från sitt boende om röd-gröna får riksdagsmajoritet 2018 och genomför Reepalutredningens förslag om "vinstförbud" har orsakat oro för mig. Hon får verkligen bra omsorg och den bör inte ändras av ideologiska skäl.

Jag har inga problem att folk blir rika genom att driva ovanligt bra vård. Att folk blir rika genom att driva ovanligt dålig vård är däremot stötande. Precis som dåligt bedriven offentligt ägd vård.

Min poäng är att Socialdemokraterna i avgörande stunder ofta varit pragmatiska. Jämlikhet är ett mål för s men metoderna kan variera.

torsdag 19 oktober 2017

Alla ryssar är faktiskt inte homofober.Sedan några år fokuserar jag på HBTQ-politik i Sverige och HBTQ-kultur. Men jag ska här göra ett av få undantag och kommentera situationen i ett annat land.

Jag älskar eurodisco. Det vet de flesta som följer min blogg. På 1980-talet var det Västtyskland som var främsta marknaden för den, idag är det Ryssland och Polen. Utan ryssar hade det gjorts betydligt färre nya låtar inom genren. Jag är inte russofil, däremot germanofil, jag är intresserad av tysk kultur.

Men ibland blir det bara för svepande negativa attityder om ryska folket. Tolka mig rätt.

1. Jag är för att Sverige ska bli medlem i NATO.
2. Putin är en halvdiktator och ett hot emot grannländer.

Det finns även HBTQ-vänliga ryssar.

Trots det vill jag förtydliga att en betydande minoritet av unga i Moskva och Sankt Petersburg är HBTQ-vänliga. Det finns förmodligen fler gay-klubbar i de två städerna än det fanns i hela Norden på 1980-talet. Den officiella politiken är tydligt HBTQ-fientlig och det ska givetvis kritiseras. Men det finns också ett annat Ryssland.

Det som är tydligt är att många ryssar har en dubbelmoral. Vad samkönade par gör i sina privata bostäder eller på gayklubbar är inget problem om de bara utåt låtsas vara heterosexuella. Det är givetvis en förfärlig attityd. Men ska man förstå attityderna i Ryssland är det viktigt att konstatera det.

Andelen i Ryssland som tycker samkönade relationer är "moraliskt acceptabelt" är ca 15 %. Det är givetvis bedrövligt. Men det är samma nivå som i Kina. Det är en högre nivå än i alla arabländer förutom Libanon där andelen är närmare 20 %. Min poäng är att bunta ihop alla (heterosexuella) ryssar som homofober är kontraproduktivt.

Ryssland på andraplatsen.

Jag har möjlighet att följa statistiken var min bloggbesökare är ifrån. Sverige är självklart etta men förvånande nog hamnar Ryssland på andraplatsen. Men det där går i perioder. Någon vecka blir det många som följer bloggen därifrån för att sedan i princip försvinna. Nu tror jag inte det finns många svenskspråkiga HBTQ-personer i det landet utan det handlar om något annat. Om att det finns "trollfabriker" i Ryssland som följer debatter i västländer.

Inte för att jag tror min blogg är intressant för dem. Men det visar ett intresse från den ryska statsledningen gentemot bloggare i väst. Och det känns sådär.